• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Separatory  lamelowe 

Separatory lamelowe ESL-Z (nowość 2017)  to urządzenia, których  konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, myjnie, stacje benzynowe, stacje transformatorowe). Separator został przebadany dla przepływów nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Separator lamelowy ESL-Z  

Parametry pracy:

Separator ESL-Z charakteryzują następujące parametry:

Qnom (NS) = 1,5 ÷ 210 dm3/s - przepływ nominalny

Qmax = 15 ÷ 2100 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie nominalnym.

 

Zalety separatorów lamelowych ESL:

 • Wysoka sprawność, potwierdzona badaniami
 • Rozwiązania techniczne dostosowane do warunków zlewni i odbiornika.
 • Bezpieczeństwo – nie ma ryzyka wypłukania substancji ropopochodnych przy przepływie maksymalnym (Qmax).
 • Możliwość konfiguracji pakietów lamelowych w zbiornikach retencyjnych dostosowanych do każdej wielkości przepływu.
 • Łatwość montażu i eksploatacji.
 • Możliwość posadowienia na różnych głębokościach poprzez zastosowanie płyt redukcyjnych lub kominów.
 • Możliwość posadowienia w terenie najzadowym.

Zaleca się, aby urządzenie  wyposażyć w instalacje alarmową (instalacje alarmowe EU-AL) lub podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania  i monitoringu Bumerang.

Zasada działania

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie, oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej (opcjonalnie z zamknięciem przeciwcofkowym). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin gromadzonych na dnie komory separacji.

Separacja zawiesin - współpraca separatora lamelowego z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Osadnik może występować samodzielnie (Osadniki) lub jako zintegrowany z separatorem lamelowym, produkowany w dwóch wersjach:

 • w jednym korpusie – ESL-H,

wysokosprawny-separator-lamelowy-z-osadnikiem-esl-h

 • w dwóch korpusach – EOW-2L.

osadnik-z-sep-lamelowym-eow_2l

 

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

BUDOWA

Separatory lamelowe, są to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w ściekach deszczowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni.

Separatory lamelowe mają szczelny betonowy korpus (studnie Ø1000–3000 lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego), zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora, stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe, o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania położenia pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw = 1000. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych), jak również podłączenie kilku wlotów.

Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego.

Pakiet lamelowy separatora jest elementem demontowalnym, wyposażonym w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na zewnątrz separatora.

Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

Korpus separatora może być również wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD (szczegóły na kartach katalogowych separatorów).

 

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do separatora instalacji alarmowej EU-AL wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Separatory Ecol-Unicon należą do oddzielaczy klasy I, zgodnie z normą PN-EN 858, oraz mają oznakowanie CE.

 

SEPARACJA ZAWIESIN – WSPÓŁPRACA SEPARATORÓW Z OSADNIKIEM

Ścieki zawierające wysokie stężenie zawiesiny powinny być podczyszczane w osadniku. Ecol-Unicon oferuje separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem w dwóch konfiguracjach:

 • separatory lamelowe zintegrowanej z osadnikiem,
 • separatory lamelowe z osadnikiem w osobnym zbiorniku.

Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczonych ścieków (ścieki opadowe lub technologiczne), przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w ściekach dopływających (Osadniki). Zalecenia doboru osadnika (zgodne z normą PN-EN 858-2) według obciążenia hydraulicznego separatora przedstawiono w tabeli.

 

Tab.  Pojemność osadników

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego Minimalna pojemność
osadnika
[dm3]
Żadna - kondensat nie wymagana
Mała - ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
- wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych
100 · NS */ƒd
Średnia - stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
- place do mycia autobusów
- ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
- elektrownie, zakłady mechaniczne
200 · NS **/ƒd
Wysoka - urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
- place do mycia samochodów ciężarowych
300 · NS **/ƒd
- automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe 300 · NS ***/ƒd
* Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
** Minimalna pojemność osadników 600 dm3
*** Minimalna pojemność osadników 5000 dm3
ƒd – współczynnik gęstości (Tab. 6)

ZASTOSOWANIE SEPARATORÓW LAMELOWYCH

Separatory substancji ropopochodnych instaluje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – miejskich, drogowych i obiektowych.

Najczęściej stosuje się je przy:

 • Zlewnie o większych przepływach ścieków, charakteryzujące się zróżnicowanym obciążeniem przepływu ścieków i zróżnicowanym ładunkiem zanieczyszczeń w ściekach surowych (zawiesina, substancje ropopochodne i inne), Np. wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi i autostrady.

 

Tab. Rodzaje technologii separacji substancji ropopochodnych

Technologia Typ Efektywność przy przepł. Qnom* Przepływ burzowy przez urządzenie Qmax Charakter zlewni Zastosowanie
lamelowy ESL < 5 mg/dm3** 10-krotny
Qnom(NS)
Zlewnie większe
charakteryzujące
się zróżnicowanym
obciążeniem przepływu
ścieków i zróżnicowanym
ładunkiem zanieczyszczeń
w ściekach surowych
(zawiesina, substancje
ropopochodne i inne).
Zlewnie o większych przepływach ścieków. Np.
wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże
powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady
i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi
i autostrady.
* Wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858
** Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie ścieków zarówno dla przepływu nominalnego (maksymalna efektywność oczyszczania), jak i przepływów większych od nominalnych, gdzie efektywność oczyszczania zmniejsza się ze wzrostem przepływu (Rys. 1).

 

Informacje o inwestycji

{{errors.investName}}

{{errors.investPlace}}

{{errors.phone}}

{{errors.mail}}

Charakterystyka zalewni
Opis

Opad i przepływ maksymalny

Opad i przepływ nominalny

Złożona jakość ścieków

Na wlocie:

Na wylocie:


{{key}}: {{error}}
Informacje Alarmowe


Uwagi

Więcej
{{errors.agree1}}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 883 z późn. zm.).

Więcej
{{errors.agree2}}
Wyrażam zgodę na używanie przez Ecol-Unicon Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ecol-Unicon Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}