10 lipca 2018

Z końcem czerwca 2018 r. Ecol-Unicon podpisał umowę na realizację przebudowy oraz wymiany urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków w Mrągowie.

Wartość inwestycji, która potrwa ok. 1 roku  to 5 457 404 złotych. Kontrakt realizowany będzie przez Dział Wykonawstwa Technologicznego Pioniu Ecol-Serwis. W ramach zadania zrealizowane zostaną prace związane z montażem nowoczesnych instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA. Przewiduje się instalację kraty mechanicznej pionowej H=6m i kraty ręcznej, montaż instalacji dezodoryzacji powietrza złowonnego z przestrzeni mokrej oraz pomieszczenia skratek.  Prace obejmą również dostawę i montaż pomp o wydajności Q=450m3/h i mocy P=75 kW i rurociągów wykonanych ze stali AISI 316L, wykonanie systemu wentylacji i ogrzewania opartego na centralach grzewczo-wentylacyjnych. Zamontowany zostanie również system monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym i transmisją danych. Całość prac zostanie przeprowadzana z zachowaniem nieprzerwanej pracy pompowni za pomocą układów awaryjnych.

Inwestycja przebudowy przepompowni realizowana jest przez Gminę Mrągowo przy współudziale środków unijnych w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”

cof