Oczyszczalnia ścieków – MOP Otłoczyn Zachód – Autostrada A1

NAZWA INWESTYCJI

MOP Otłoczyn Zachód – Autostrada A1

 

OPIS OBIEKTU

Miejsce Obsługi Podróżnych na autostradzie A1 wraz z toaletą publiczną, stacją benzynową BP oraz restauracją BurgerKing.

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów:

  • Osadnik wstępny (komora 1) – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ3000,
  • Osadnik wstępny (komora 2) – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ3000,
  • Bioreaktor (komora 1) – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ3000,
  • Bioreaktor (komora 2) – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ3000,
  • Osadnik wtórny - korpus stanowi studnia betonowa EU Φ2500,
  • Studnia instalacyjna – korpus stanowi studnia betonowa EU Φ2000.

Każda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000
– Φ1200) oraz Aprobatę Techniczną IBDiM i ITB (Φ1500 – Φ3000).

 

DATA REALIZACJI:

2014

 

POTRZEBY KLIENTA

Skuteczne podczyszczenie ścieków z obiektów znajdujących się na MOPie wraz z możliwością przepompowania ich dalej.

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Oczyszczalnia BIOFIT 450 z dwoma Bioreaktorami w układzie równoległym. Ścieki z bioreaktorów trafiają do wspólnego osadnika wtórnego a następnie do pompowni EPS.

BuDOWA

Osadnik wstępny

Każdy ciąg osadnika składa się z dwóch osobnych zbiorników. Wlot i wylot z osadników posiada trójnik odpowiednio kierujący przepływ ścieków oraz zabezpieczający przed przedostawaniem się kożucha do odpływu. Korpus każdego zbiornika przykryty jest płytą żelbetową z włazem Φ600.

Bioreaktor

Każdy z bioreaktorów wyposażony jest w złoża biologiczne, stanowiące bloki z odpowiednio ukształtowanego tworzywa sztucznego o powierzchni właściwej 200 m2/m3. Na dnie każdej komory zamontowane są drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczające powietrze do złóż.  Korpusy przykryte są w całości demontowalnymi pokrywami.

Osadnik wtórny

Łączy wyloty ścieków oczyszczonych każdego z ciągów. Wylot z osadnika posiada przelew pilasty. Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za pośrednictwem podnośnika powietrznego do osadnika wstępnego. Korpus zbiornika przykryty jest płytą żelbetową z włazem Φ600.

Studnia instalacyjna

Wyposażona jest w dmuchawy napowietrzające, układ wentylacji oraz osprzęt hydrauliczny regulujący przepływ powietrza w ciągu technologicznym. Rozdzielnica zasilająco-sterująca montowana jest na pokrywie komory.

Bioreaktor z utwierdzoną biomasą jest odporny na chwilowe przeciążenia hydrauliczne.

Ścieki oczyszczone doczyszczane są z zawiesin w osadniku wtórnym.

Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne  przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania i uszczelnienia.