Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Staniewice

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Staniewice

Zamawiający: Gmina Postomino

Data Realizacji: 2022

 

Opis realizacji 

Inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 5,6 km, tłoczni ścieków i lokalnej oczyszczalni BIOFIT 550 NST. Projekt obejmował swym zakresem całą miejscowość, miał na celu wyłączenia z eksploatacji zbiorniki bezodpływowe. Wybudowana kanalizacja umożliwi podłączenie się mieszkańców, a lokalna oczyszczalnia zapewni racjonalne i przyjazne środowisku gospodarowanie ściekami w obszarze miejscowości Staniewice.

 

Jak działa zastosowana oczyszczalnia ścieków BIOFIT?

Dopływające do oczyszczalni ścieki w pierwszej kolejności wpływają do osadnika wstępnego (I stopień oczyszczania mechanicznego), gdzie następuje oddzielenie zawiesin łatwo opadających w procesie sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegają mineralizacji w wyniku zachodzących procesów fermentacji. Podczyszczone wstępnie ścieki wpływają do reaktora biologicznego z utwierdzoną biomasą, gdzie zachodzą procesy tlenowego rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń organicznych przy udziale mikroorganizmów zasiedlających zatopione złoża. Konieczny do prowadzenia tych procesów tlen, dostarczany jest za pośrednictwem dyfuzorów umieszczonych na dnie reaktora biologicznego. Ostateczne oddzielenie następuje w osadniku wtórnym. Oddzielone od osadu wtórnego ścieki oczyszczone wypływają z oczyszczalni, natomiast osad zawracany jest do osadnika wstępnego.

Stopień oczyszczania ścieków spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. „w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych” (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wartość robót wynosi 5 485 800,00 zł. Projekt realizowany jest przy wsparciu środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania – 4.999.850,00 zł.