Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach

OPIS OBIEKTU

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w m. Mątowskie Pastwiska przeznaczona do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym, pochodzących z gminy Ryjewo. Przepustowość nominalna oczyszczalni Qdś = 303 m3/d, Qdmax. = 364m3/d.

 

DATA REALIZACJI

2018

 

POTRZEBA KLIENTA

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni,

Zwiększenie efektywności usuwania ścieków przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji obiektu

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków, składająca się z następujących obiektów technologicznych:

•Automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych (obiekt nowy);
•przepompowni ścieków surowych z sitem pionowym (obiekt nowy);
•przepompowni pośredniej ścieków surowych (obiekt istniejący – adaptacja);
•budynku technologicznego w skład którego wchodzi (obiekt nowy):
       - pomieszczenie oczyszczania mechanicznego
       - pomieszczenie odwadniania osadu
       - pomieszczenie stacji dmuchaw
       - wiata technologiczna
•zbiornika retencyjno-uśredniającego (pompującego) (obiekt istniejący – adaptacja);
•komory stabilizacji tlenowej osadu (obiekt istniejący – adaptacja);
•dwóch reaktorów osadu czynnego SBR (obiekty nowe);
•studni przepływomierza ścieków oczyszczonych (obiekt nowy);
•budynku socjalno-technicznego (obiekt istniejący)

Wybudowano układ II stopniowego mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków który charakteryzuje się bardzo wysoką pewnością i niezawodnością działania w zakresie obciążeń od 20 do 130 % przepustowości nominalne