Oczyszczalnia ścieków mazutowych – Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich

NAZWA INWESTYCJI

Oczyszczalnia ścieków mazutowych – Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ul Łowiecka 24, Wrocław

 

OPIS OBIEKTU

Lokalizacja: Obszar tzw. gospodarki mazutowej elektrociepłowni

 

DATA REALIZACJI

 

POTRZEBY KLIENTA

Na terenie elektrociepłowni istniał stary łapacz mazutu w postaci monolitycznego zbiornika betonowego podzielonego przegrodami. Do łapacza trafiały ścieki technologiczne i deszczowe z obszaru gospodarki mazutowej. Brak ciągłego pomiaru parametru ścieków na wylocie uniemożliwiał pełną weryfikację skuteczności oczyszczalnia, jednak kontrole wyrywkowe wykazywały niedostateczne oczyszczenie ścieków. Modernizacji wymagała też rampa rozładunkowa cystern mazutowych z torowiskiem w terenie zielonym, której eksploatacja wiązała się z dużym zagrożeniem dla środowiska. Eksploatacja stanowisk przeładunkowych nastręczała dużych trudności ze względu na zastosowanie ciężkich i sztywnych węży rozładunkowych, a obsługa cystern odbywała się bez podestów roboczych.

Projektanci Ecol-Unicon dokonali wnikliwej analizy w celu określenia przyczyny złej pracy łapacza. Ustalono następujące źródła nieprawidłowości:

 • Ze względu na połączenie ścieków technologicznych i deszczowych łapacz okresowo był przeciążony ilością dopływających ścieków
 • Nie wszystkie obiekty gospodarki olejowej posiadały zabezpieczeniaprzed wyciekiem rozlewów awaryjnych
 • Łapacz nie był w stanie pomieścić ewentualnych zrzutów awaryjnych, ani nie posiadał armatury zabezpieczającej przed dalszym rozlewem mazutu
 • Brak instalacji do chłodzenia ścieków powodował zrzut ścieków niedostatecznie ochłodzonych
 • Brak automatycznego pomiaru ilości ścieków oraz jakości ich oczyszczania uniemożliwił bieżącą weryfikację pracy łapacza.

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Projektując rozwiązanie w postaci nowej podczyszczalni projektanci oparli się na następujących założeniach:

 • Projekt musi w maksymalnym stopniu wykorzystywać istniejącą konstrukcję łapacza
 • Jakość oczyszczonych ścieków musi odpowiadać wymaganiom stawianym przed ściekami odprowadzanymi do kanalizacji
 • Zamontowane urządzenia kontrolno-pomiarowe muszą gwarantować pełną kontrolę procesu oczyszczania na pulpicie operatorskim.

Zasadniczych zmian dokonano w gospodarce ściekami zaolejonymi w całej zlewni. Zrealizowano wydzielenie konstrukcyjne źródeł ścieków o różnym stopniu zanieczyszczenia oraz kontrolę nad ich zrzutem do podczyszczalni. Zlikwidowano istniejące na sieci przeciwspadki oraz uwzględniono dodatkowe, źródła ścieków nieobjęte dotychczas kanalizacją technologiczną. Nowa podczyszczania została wykonana na bazie starego łapacza. Adaptowano istniejące komory żelbetowe do nowej technologii. Konstrukcja komór potraktowana została także jako fundament pod budynek podczyszczalni mieszczący urządzenia i instalacje technologiczne na posadzce przykrywającej komory łapacza.

Proces technologiczny oczyszczania oparty został na separacji grawitacyjnej oraz oczyszczaniu mechanicznym ścieków zaolejonych. Instalacja zaopatrzona została w czujnik substancji olejowych skalibrowany na wykrycie ropopochodnych > 15 ppm. Czujnik sprzęgnięto z armaturą, dzięki której ścieki niedostatecznie oczyszczone są zawracane do ponownego podczyszczenia. Ponieważ procesy separacji mazutu zachodzą najefektywniej w wysokiej temperaturze zamontowano także chłodnię ścieków przed zrzutem do kanalizacji. Odebrany ze ścieków mazut gromadzony jest w zbiorniku połączonym przewodem ciśnieniowym z magistralą olejową zakładu. Po napełnieniu się zbiornika mazut zawracany jest do magistrali. Cała podczyszczania zaopatrzona została w szereg urządzeń kontrolno-pomiarowych takich jak: sondy poziomu napełnienia komór, sygnalizator zaolejenia wody, przepływomierz. Cały proces technologicznych wizualizowany jest na pulpicie operatorskim zintegrowanym z systemem informatycznym elektrociepłowni. Analiza danych historycznych zapisywanych w systemie umożliwia kontrolę skuteczności procesu i weryfikację założeń eksploatacyjnych. Prace modernizacyjne stanowiska rozładunku cystern kolejowych przebiegły dwuetapowo. W pierwszej kolejności wykonano konstrukcję tacy pod torowiskiem wraz z wiatą chroniącą obiekt przez opadami atmosferycznymi. Pojemność tacy umożliwia przejęcie rozlewu awaryjnego oleju, który powstałby z pęknięcia płaszcza jednej cysterny kolejowej. W drugiej kolejności wykonano nową instalację rozładunkową, wyposażając tacę w przewody przeciwpożarowe, rurociągi kondensatu oraz oleju ciężkiego. Rurociągi zaopatrzono w kompozytowe węże elastyczne o dużej giętkości zaopatrzone w system wygodnego i bezpiecznego mocowania z cysterną.

 

DLACZEGO MODERNIZACJA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI „MAZUTOWEJ”? A NIE SAMA PODCZYSZCZALNIA?

Wydzielenie ścieków deszczowych, modernizacja instalacji w rejonie całej zlewni oraz ustanowienie harmonogramu zrzutów umożliwiło stabilizację dopływu do oczyszczalni, a tym samym większą kontrolę nad procesem. Przede wszystkim jednak zapobiegło przewymiarowaniu elementów technologicznych oczyszczalni – została ona zaprojektowana na przepływ 2,5 m3/h, czyli kilkunastokrotnie mniejszy niż w przypadku połączenia ze ściekami deszczowymi.

Całości działań modernizacyjnych przyświecały wytyczne zawarte w BAT dla elektrociepłowni, które kładą ogromny nacisk na minimalizowanie zanieczyszczeń u źródeł ich powstania oraz na zminimalizowanie ilości ewentualnych odpadów.

 

KORZYŚCI

Budowa podczyszczalni mazutowej wraz z przebudową kanałów dopływowych oraz modernizacją stanowiska przeładunkowego zapewniła Elektrociepłowni Wrocław następujące korzyści:

 • Oczyszczanie ścieków zaolejonych do wymaganych parametrów oraz pełną kontrolę nad procesem – przy zracjonalizowanych kosztach obiektu
 • Możliwość przełączenia odpływu z podczyszczalni mazutowej

bezpośrednio do Odry

 • Praktycznie bezodpadową technologię oczyszczania ścieków – uzyskany w procesie oczyszczania mazut trafia ponownie do zbiorników mazutowych
 • Podwyższone bezpieczeństwo eksploatacji – poszczególne obszary gospodarki olejowej związane z przetaczaniem, magazynowaniem mazutu, – zyskały zabezpieczenia zatrzymujące ewentualny rozlew awaryjny w miejscu wycieku;
 • Bezpieczniejszy i wygodniejszy w obsłudze proces rozładunku mazutu dzięki nowo powstałej tacy rozładunkowej