Podczyszczalnia – Parking miejski Piła

NAZWA INWESTYCJI

Podczyszczalnia – Parking miejski Piła – skrzyżowanie ul. Konopnickiej i 11 listopada

 

OPIS OBIEKTU

Inwestor: Zarząd Miejski w Pile, Plac Staszica 10, 64-920 Piła

Lokalizacja obiektu podczyszczalni: Piła – teren parkingu miejskiego przy skrzyżowaniu ulic Konopnickieji 11 Listopada – zabudowany główny kanał deszczowy i melioracyjny 1,2×1,4 m, prowadzący wody z deszczowe z centrum miasta (min. z rynku miejskiego).

Powierzchnia odwanianej zlewni Fc = 237 ha.

Przepływy obliczeniowe występujące w kanale:

Q100% = 1753 dm3/s

Q20% = 2962 dm3/s

Przepływ nominalny – wymagający podczyszczania – wg wymagań prawnych:

Qnom = 260 dm3/s

 

POTRZEBY KLIENTA

W podłożu gruntowym – do głębokości ok. 5 m p.p.t. występowały grunty nie nośne o pochodzeniu organicznym oraz płytko położona woda gruntowa. Kanał uchodzący do przebiegającej ok. 200 m dalej rzeki Gwdy. Według ówczesnego stanu prawnego (pozwolenie wodnoprawne) – na wylocie do rzeki Gwdy Inwestor musiał zapewnić parametry: Zog < 50 mg/dm3, SEEN < 50 mg/dm3.

Według opracowań pomiarowo-badawczych – zapewnienie powyższych parametrów wodom deszczowym wymagało podczyszczenia ścieków z efektywnością > 80% w zakresie zawiesin. Ponadto Inwestor zaobserwował okresowe niekontrolowane zrzuty substancji tłuszczowych do kanału deszczowego, nad którymi nie był w stanie zapanować. Stopień zabrudzenia kanału dopływającego – widać na zdjęciu. Docelowy odbiornik – rzeka Gwda należy do jednej z czystszych w Polsce.

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ecol-Unicon wygrał przetarg na kompleksową realizację obiektu podczyszczalni – pod klucz. Przy tak dużych przepływach oraz mieszanym charakterze ścieków (częściowo wody gruntowe, częściowo deszczowe oraz niekontrolowane zrzuty ścieków z tłuszczami i innymi zanieczyszczeniami) uznaliśmy, iż niezależnie od litery przepisów dopuszczających odprowadzanie części ścieków opadowych bez podczyszczania – dla rzeczywistej ochrony rzeki Gwdy należy zapewnić podczyszczenie jak największej ilości ścieków, a dopuszczone prawnie zjawisko tzw. przelewu nadmiaru wód z pominięciem oczyszczalni – zminimalizować.

 

Na obrysie istniejącego kanału 1,2 × 1,4 m zaprojektowano, a następnie wykonano komorę rozdziału wraz ze ścianą przelewową, armaturą odwadniającą oraz komorą zbiorczą ścieków oczyszczonych. Górną część ściany przelewowej wykonano z elementów rozbieralnych – tak aby istniała możliwość regulacji wysokości przelewu. Podczyszczalnię właściwą opartą na dwóch bliźniaczych ciągach technologicznych z zastosowaniem osadników o przepływie wirowym oraz separatorów lamelowych – konstruowanych na bazie korpusów betonowych w formie studni o średnicach O = 2÷3 m. Każdy z ciągów technologicznych zapewniał podczyszczanie przepływów nominalnych Qnom1 = 130 dm3/s (łącznie Qnom = 260 dm3/s) oraz częściowe podczyszczanie przepływów nawalnych do wielkości Qmax1 = 550 dm3/s. Stąd łączna przepustowość zrealizowanych ciągów technologicznych wyniosła

Qmax = 1100 dm3/s. Dopiero po przekroczeniu dopływu jw. – zaczynał działać przelew nadmiarowy.

DLACZEGO OSADNIKI WIROWE WSPÓŁPRACUJĄCE Z SEPARATORAMI LAMELOWYMI?

Rozwiązanie technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni umożliwiło:

  • zminimalizowanie robót fundamentowych i odwodnieniowych – przez zabudowę korpusów urządzeń metodą studniarską
  • zmniejszenie powierzchni zabudowy osadników (alternatywne osadniki poziome wymagałyby ponad 3-krotnie większej powierzchni zabudowy)
  • usuwanie z zanieczyszczonych wód nie tylko substancji ropopochodnych, ale również zanieczyszczeń tłuszczowych – min. dzięki tzw. pułapce zanieczyszczeń lekkich, która stanowi element osadnika wirowego i chroni zabudowany za nim separator ropopochodnych (nie przystosowany do zanieczyszczeń tłuszczowych).

KORZYŚCI

  • zracjonalizowanie kosztów wykonania obiektu
  • prostota eksploatacji, dostępność eksploatacyjna (usuwanie nieczystości wozem asenizacyjnym, brak konieczności schodzenia do komór urządzeń podczyszczających)
  • możliwość regulacji wysokości przelewu w przypadku zmiany parametrów zlewni
  • uzyskanie wymaganych efektów ekologicznych
  • dodatkowa – zwiększona odporność obiektów na nieprzewidziane zdarzenia w zlewni (np. dzikie zrzuty nieczystości normalnie nie występujących w kanalizacji deszczowej),
  • dodatkowy efekt ekologiczny w postaci podczyszczania szerokiego spektrum przepływów, przelew nadmiarowy – tylko dla ok. 5% wód z średniorocznego spływu opadowego.