Przebudowa oraz wymiana urządzeń Technologicznych Głównej Przepompowni ścieków w Mrągowie.

Data realizacji

2018-2019

 

Opis realizacji

W dniu 12.06.2019 została zakończona realizacja kontraktu zrealizowanego przez Dział Wykonawstwa Technologicznego Ecol-Serwis: Przebudowa oraz wymiana urządzeń Technologicznych Głównej Przepompowni ścieków w Mrągowie.

Wartość inwestycji, która trwała ok. 1 roku to 5 457 404 złotych. Kontrakt realizowany został przez Dział Wykonawstwa Technologicznego Pioniu Ecol-Serwis.

Inwestycja przebudowy przepompowni realizowana była przez Gminę Mrągowo przy współudziale środków unijnych w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego aglomeracji Mrągowo w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”

 

W ramach zamówienia dostarczono 

W ramach zadania zrealizowane zostały prace związane z montażem nowoczesnych instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA. Prace objęły również dostawę i montaż pomp o wydajności Q=450m3/h i mocy P=75 kW i rurociągów wykonanych ze stali AISI 316L, wykonanie systemu wentylacji i ogrzewania opartego na centralach grzewczo-wentylacyjnych. Zamontowany został także system monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym i transmisją danych. Pompownia obsługuje całe miasto Mrągowo, dlatego całość prac przeprowadzana była z zachowaniem nieprzerwanej pracy pompowni za pomocą układów awaryjnych. Wszystkie roboty technologiczne i sanitarne zrealizowane zostały bez udziału podwykonawców. Wydajność instalacji H=125 l/s, H=56 m.

 

Galeria