Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu

INFORMACJA OGÓLNA

Lokalizacja: Paradyż 

Zamawiający: Gmina Paradyż

Data Realizacji: 2020

OPIS REALIZACJI

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branży technologicznej i sanitarnej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Paradyż. Oczyszczalnia przeznaczona będzie do oczyszczania ścieków o charakterze bytowo – gospodarczym, pochodzących z gminy Paradyż. Przepustowość nominalna oczyszczalni wynosić będzie RLM – 3000 [MR] Qdś = 450m3/d, Qdmax. = 585 m3/d.

W skład obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków wchodzą: 

1.Budynek technologiczny(oczyszczania mechanicznego):
ZR - Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych

 • przepływ maksymalny : 40 m3/h
 • pojemność maksymalna 50 m3
 • wymiary 4,0 x 4,0 m
 • stacja wyposażona w sito spiralne o perforacji 20 mm (wstępne usuwanie większych zanieczyszczeń stałych)
 • w zbiorniku zamontowano dwie pompy (wydajność 6,36 l/s, wys. podnoszenia 5,09 m, pompy sterowane przy pomocy sterownika przemysłowego)

PSS - Przepompownia ścieków surowych

 • pompownia wykonana z prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej 3,0m
 • wymiary D x H = 3,0 x 4,48 m
 • maksymalna wysokość robocza h = 1,6 m
 • maksymalna pojemność robocza ok. 5m3
 • maksymalny poziom ścieków 187,42 m.n.p.m.
 • w pompowni zamontowano sito pionowe (przepływ ścieków 20 l/s, średnica kosza sita 300 mm, perforacja 10 mm
 • zamontowano dwie pompy zatapialne ( wydajność 18,4 l.s, wys. podnoszenia 6,44 m, pompy sterowane przy pomocy sterownika przemysłowego)

PSP - Przepompownia ścieków pośrednia

 • pompownia wykonana z prefabrykowanych kręgów o średnicy wewnętrznej 2,0m
 • wymiary D x H = 2,0 x 2,97 m
 • maksymalna wysokość robocza h = 1,6 m
 • maksymalna pojemność robocza ok. 4m3
 • maksymalny poziom ścieków 189,52 m.n.p.m.
 • zamontowano dwie pompy zatapialne (wydajność 19,3 l.s, wys. podnoszenia 7,76 m, pompy sterowane przy pomocy sterownika przemysłowego)
 • zadaniem zbiornika jest podawanie ścieków mechanicznie podczyszczonych na reaktory SBR


ASZ.S - Automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych
MO - Instalacja oczyszczania mechanicznego

 • urządzenie składa się z wydzielonego sita automatycznego o perforacji 2,5 mm, piaskownika usuwającego części mineralne oraz tłuszczownika oddzielającego ze ścieków tłuszcze i tłuszczo – podobne substancje, niemożliwe do oddzielnie za pomocą sita. Przepływ maksymalny 20 l/s
 • SD - Stacja dmuchaw

2. Reaktory SBR – 2 szt.

 • do biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowano dwa ciągi technologiczne. Reaktor pracuje w oparciu o technologie niskoobciążonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z równoczesnym usuwaniem związków biogennych metodą biologiczną w układzie przepływu ciągłego w wydzieleniem poszczególnych faz w jednym zbiorniku sekwencyjnym
 • żelbetowy zbiornik wylewany o wymiarach wewetrznych 13,8 x6,18m Hcz. = 530 cm. Głębokość czynna reaktorów 5,3 m
 • pojemność czynna V = 452 M3
 • ilość dyfuzorów 168 szt.
 • 2 szt. Pomp zatapialnych (wydajność 5,78 l/s, wys. podnoszenia 3,32 m)

 

3. Zbiorniki stabilizacji osadu – 2 szt.

 • w zbiorniku tym osad podawany jest tlenowej stabilizacji oraz dodatkowemu zagęszczeniu poprzez odwodnienie na prasie. Woda nadosadowa jest usuwana z układu przez dekantację do kanalizacji własnej oczyszczalni.
 • urządzenia zamontowane: układ dystrybucji powietrza, dekanter wód nadosadowych, mieszadło zatapialne, pompa osadu (wydajność 13,2 l/s, wys. podnoszenia 4,1 m) 

4.Budynek odwadniania osadu

 • do odwadniania osadu zastosowano prasę śrubową. Kompletną instalację tworzy: zbiornik pośredni osadu, śrubowa pompa osadu, zespół przygotowania polielektrolitu, prasa śrubowa oraz przenośniki ślimakowe osadu. Ponadto do osadu dosypywane jest wapno w celu jego higienizacji
 • wymiary Ø1400mm, H=3230mm

 

5. Hala odwadniania osadu odwodnionego

 • wiata żelbetowa o wymiarach wew. 19,5 m x 12,00 m, o wysokości 1,5 m
 • spadek dna 3 % w kierunku odwodnienia 

6. Budynek socjalno-techniczny 

7. Kontenery modułowe

8.Wiata magazynowania sprzętu

9. Waga najazdowa

10. Agregat prądotwórczy

11. Składowisko odpadów

12. Studzienka zaworowa SZ1

 • zadaniem studni zaworowej o średnicy 2,0m jest bezpieczna lokalizacja zasuw na rurociągach ścieków oczyszczonych umożliwiających ich bezpieczną i bezproblemową eksploatację
 • wymiary D x H = 2,0 x 1,81 m
 • średnica wew. = Ø2000mm
 • głębokość cał. 1810 mm

13. Studzienka pomiarowa SPP1

 • oczyszczone ścieki z reaktora odpływają do odbiornika. Przed wylotem znajduje się studzienka pomiarowa, wyposażona w przepływomierz elektromagnetyczny
 • studzienka została wykonana z kręgów betonowych o średnicy 2,0m, głębokość całkowita 1810 mm

14. Studzienka pomiarowa SPP2

 • zainstalowana na obejściu awaryjnym. Zamontowano na niej przepływomierz z instalacją zaworowo-pomiarową
 • wykonana z wibroprasowanego betonu. Wymiary D x H = 2,0 x 1,95 m

15. Studzienka pomiarowa SPP3

 • zainstalowana przed wlotem do zbiornika osadu. Studzienka wyposażona została w zestaw zaworów oraz przepływomierz elektromagnetyczny. Zadaniem jej będzie bezpieczna lokalizacja zasuw i armatury pomp oraz przepływomierza umożliwiająca ich bezpieczną i bezproblemową eksploatację.
 • Wykonana z prefabrykowanych elementów betonowych, z betonu wibroprasowego. Wymiary D x H = 2,0 x 1,97 m

16. Wylot ścieków oczyszczonych

17.Separator wód opadowych i roztopowych

Zaprojektowany układ II stopniowego mechaniczno - biologicznego oczyszczania ścieków charakteryzuje się bardzo wysoką pewnością i niezawodnością działania w
zakresie obciążeń od 20 do 130 % przepustowości nominalnej.

Do oczyszczalni doprowadzane będą ścieki bytowo – gospodarcze pochodzące z kanalizacji sanitarnej oraz dowożone taborem asenizacyjnym. 
Na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego przyjęto następujące ilości ścieków dopływających:
Przepływy charakterystyczne:

Qśrd = 450 m3/d
Qmaxd = 585 m3/d
Qmaxh =61 m3/h

GALERIA