Przepompownia ścieków P3 w Olsztynie

OPIS OBIEKTU

Przepompownia ścieków P-3, zlokalizowana przy ul. 15 Dywizji w Olsztynie, została wybudowana w latach 1974–1976, zmodernizowana w latach 1991/92, 2006 i 2015. Część podziemną stanowi zbiornik o średnicy 13m podzielony na dwie części: halę pomp i halę rozdrabniarek ze zbiornikiem czerpalnym, dwudzielnym. Część nadziemna to budynek zawierający sterownię, część socjalną obsługi przepompowni i brygady sieciowej oraz kotłownię.

POTRZEBY KLIENTA:

Celem modernizacji było wykonanie układu technologicznego przepompowni i kotłowni oraz instalacji c.o., wod.-kan., wentylacyjnej i elektrycznej oraz roboty budowlane. Konieczne było zastosowanie biofiltru w celu deodoryzacji dwutlenku siarki. Istniała również potrzeba zastosowania materiałów kwasoodpornych oraz rozdrabniarek do ścieków.

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

  • Roboty demontażowe rurociągów, armatury, pomp, rozdrabniarek, sterowania i automatyki
  • Roboty budowlane fundamentów pompowych, posadzek, koryt rozdrabniarek w komorach czerpalnych ścieków, pomostu technologicznego nad pompami, malarskie ścian, konstrukcji stalowych
  • Montaż rurociągów ze stali kwasoodpornej w zakresie średnic fi 800 – 76 mm wraz z podporami i przejściami szczelnymi przez przegrody budowlane
  • Montaż armatury odcinającej i zwrotnej z napędem ręcznym oraz mechanicznym w zakresie fi 600 – 25 mm
  • Montaż pomp 3 x 140 kW oraz 2 x 75 kW o łącznej wydajności 3640 – 3740 m3/h
  • Montaż krat ręcznych rzadkich ze stali kwasoodpornej i rozdrabniarek
  • Montaż urządzeń pomiarowych oraz przegląd z kalibracją istniejącej instalacji siarkowodoru
  • Roboty zabezpieczeń antykorozyjnych istniejących rurociągów
  • Prace elektryczne i sterowania
  • Roboty towarzyszące tj. wykonanie prac technologicznych związanych z utrzymaniem ciągłości odbioru i przesyłu ścieków na czas robót modernizacyjnych przepompowni P3