Oczyszczalnia ścieków dla zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach

NAZWA INWESTYCJI

Rekonstrukcja pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach

 

DATA REALIZACJI

2008

 

POTRZEBY KLIENTA

Odprowadzenie do środowiska ścieków pochodzących z kanalizacji sanitarnej, wybudowanej w ramach rewitalizacji i rozbudowy zespołu klasztorno-pałacowego, poprzez lokalną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków.

 

ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ścieki są oczyszczane w lokalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii zanurzonego złoża biologicznego. Oczyszczalnia składa się z części mechanicznej w postaci dwukomorowego osadnika wstępnego o całkowitej objętości czynnej wynoszącej 11m3 oraz części biologicznej, którą stanowi komora zanurzonych złóż biologicznych. Technologia złoża biologicznego zapewnia bardzo wysoką efektywność oczyszczania w przypadku dużych wahań ilości ścieków i ich ładunku, jakie występują w małych oczyszczalniach.

Dopuszczalne obciążenie oczyszczalni jest następujące:

  • Ładunek zanieczyszczeń odpowiadający 100 RLM
  • Przepływ średniodobowy Qdśr = 21,75 m3/d
  • Przepływ maksymalny godzinowy Qhmax = 2 m3/h

biofit-100_rudy_2008