Stanowisko

Dane kontaktowe


Załącz niezbędne dokumenty

Pliki w formacie PDF, DOC (maksymalnie 1mb)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Ecol-Unicon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-067), ul. Równa 2, tel. 58 340 48 30,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „Ecol-Unicon” sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email iodo@ecol-unicon.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji i przyszłych rekrutacji jednakże nie dłużej niż przez rok czasu.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.