Jaka Oczyszczalnie ścieków – pytania i odpowiedzi

 1.  Czy między osadnikiem wstępnym a reaktorem biologicznym i między reaktorem a     osadnikiem wtórnym jest wymagany spadek na przewodzie kanalizacyjnym ?

Przepływ pomiędzy kolejnymi komorami technologicznymi oczyszczalni ścieków BIOFIT odbywa się grawitacyjnie, zatem przepływ wymuszany jest poprzez spowodowanie różnicy wysokości zwierciadła ścieków w kolejnych komorach, uzyskuję się to dzięki zastosowaniu spadków pomiędzy wylotem komory pierwszej a wlotem komory kolejnej. Przy odległości 0,5 m (minimalna odległość) pomiędzy kolejnymi komorami stosujemy spadek 1 cm.

2.  Jak wygląda eksploatacja oczyszczalni? Czy często należy usuwać osady z osadnika wstępnego ?

Wszystkie kontrole i czynności serwisowe są opisane w harmonogramie czynności serwisowych (przekazywany na etapie zamówienia), które dzielą się na przeglądy bieżące (średnio 1 raz na 2 tygodnie), przeglądy miesięczne i kwartalne. W okresie gwarancyjnym wymagane jest dokonywanie 3 przeglądów serwisowych w roku, realizowanych przez Ecol-Unicon lub autoryzowany Serwis Ecol-Unicon.

Dodatkowo eksploatator zobowiązany jest do zlecania poboru próbek oraz wykonania badań fizykochemicznych składu ścieku oczyszczonego i surowego do Akredytowanego Laboratorium  zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym wydanym na wprowadzenie ścieku oczyszczonego do środowiska. Standardowo objętość magazynowania osadu jest zaprojektowana tak, żeby wywóz osadów nie był wymagany częściej niż 4 razy w roku – poziom osadu w osadnikach należy monitorować w czasie wykonywania bieżących przeglądów. Zaleca się zastosowanie instalacji alarmowych EU-AL O do ciągłego monitorowania poziomu osadu.

3.  Jak często należy wymieniać kostki w reaktorze biologicznym?

Wymiana kostek stanowiących wypełnienie złoża biologicznego nie jest wymagana w przypadku właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków BIOFIT. Konieczność czyszczenia lub wymiany wypełnienia złoża biologicznego może zachodzić w przypadku zaniedbań w eksploatacji – najczęstszym powodem zanieczyszczenia wypełnienia złoża biologicznego jest nieopróżnianie osadników wstępnych, w takich przypadkach części stałe mogą przedostać się do reaktora biologicznego i spowodować ich zanieczyszczenie, które powoduje nierównomierne rozprowadzenie powietrza w objętości ścieków reaktora biologicznego, skutkiem końcowym może być nie uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni.

4.  Czy w osadniku wstępnym (np. na przegrodzie PEHD) zatrzymywane są skratki, jakieś lżejsze zanieczyszczenia pływające – nie opadające na dno, itp.. Czy przed całym układem trzeba projektować jakieś dodatkowe elementy zatrzymujące takie zanieczyszczenia – kraty, kosze na skratki?

W oczyszczalniach BIOFIT standardowo nie są stosowane dodatkowe urządzenia służące do wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków surowych. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadnikach wstępnych, gdzie wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji dzięki zastosowaniu odpowiednich objętości tych komór. Zarówno otwory lub rury łączące dwie komory osadnika wstępnego jak i zasyfonowany odpływ z drugiej komory osadnika wstępnego powodują, że w komorach osadnika zatrzymywane są również cząstki stałe i tłuszcze o mniejszej gęstości niż ścieki. Na indywidualne zapytanie Klienta możliwe jest zastosowanie dodatkowych urządzeń do oczyszczania mechanicznego, takich jak kraty i sita.

5.  Jaką dodatkową aparaturę pomiarową można zainstalować w oczyszczalniach BIOFIT? W jaki sposób można optymalizować pracę oczyszczalni?

W oczyszczalniach BIOFIT opcjonalnie można zastosować: sondy poziomu osadu w osadnikach wstępnych, które informują o osiągnięciu maksymalnego poziomu osadu, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oczyszczalni; sondy stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych, które pozwalają na optymalizację zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania ścieków (ścieki napowietrzane są jedynie w momencie osiągnięcia dolnej granicy stężenia tlenu niezbędnego do prawidłowego oczyszczania ścieków); przepływomierze na odpływie z oczyszczalni, które pozwalają na wyznaczenie objętości oczyszczonych ścieków. Na indywidualne zapytanie możliwe jest wyposażenie oczyszczalni w inne czujniki i sondy.

6.  Jak jest zorganizowany dopływ powietrza do studni instalacyjnej i dmuchaw?

Powietrze doprowadzane jest do studni instalacyjnej za pomocą kominków wentylacyjnych zamontowanych na pokrywie studni instalacyjnej.

7.  Czy ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT można wprowadzać do gruntu i na jakich prawach?

Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Odprowadzanie ścieków do środowiska wymaga uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zgonie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

8.  Czy można dodać stopień chemiczny do oczyszczalni BIOFIT?

Tak, w przypadku, gdy konieczne jest usuwanie fosforu można dodatkowo zastosować stopień chemiczny.

9.  Dlaczego dodatkowo za osadnikiem wstępnym projektuje się zbiornik retencyjny (MOP) ?

Oczyszczalnie ścieków stosowane przy obiektach drogowych typu MOP są każdorazowo indywidualnie projektowane, objętość osadników wstępnych jest dobierana w taki sposób, aby zapewnić prawidłową pracę również w przypadku odbioru ścieków z punktów zrzutu ścieków z autokarów i kamperów. Reaktor biologiczny jest elementem wymagającym optymalnego doboru, dlatego prawidłową pracę osiąga się poprzez wyrównanie dużych nierównomierności dzięki zastosowaniu zbiorników retencyjnych z podnośnikiem mamutowym.

10.  Jaką metodą przeprowadza się obliczenia oczyszczalni czy jest to ATV A281?

Norma ATV A281 odnosi się do oczyszczalni opartych na technologii złóż biologicznych zraszanych i obrotowych, oczyszczalnie ścieków BIOFIT wykorzystują złoża biologiczne stale zanurzone. Dobór i wymiarowanie oczyszczalni ścieków BIOFIT jest zbieżne z ogólnymi postanowieniami normy, jednak szczegółowe zasady wymiarowania oczyszczalni wynikają z know-how producenta, które wynika z prowadzonych badań i zdobytego doświadczenia, potwierdzonego wieloma skutecznymi realizacjami.  

11.  Dobór na podstawie wiarygodnych danych dotyczy istniejących obiektów?

Przedstawione w prezentacji źródła danych odnoszą się do projektów oczyszczalni ścieków pochodzących z istniejących obiektów. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla nowych obiektów należy korzystać ze źródeł literaturowych i danych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla obiektów nietypowych należy sprawdzić więcej niż jedno źródło danych.

12.  Czy również jest możliwość stosowania zbiorników z polimerobetonu?

Tak, jest możliwość zastosowania zbiorników z polimerobetonu, jednak stosowane studnie zbudowane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000 – Φ1200) oraz posiadające Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0291 (Φ1500 – Φ3000) z powodzeniem sprawdzają się w obiektach oczyszczalni ścieków BIOFIT.

13.  Czy wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Tak, przy odprowadzaniu ścieków o objętości większej niż 5 m3/d – zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

14.  Jaka jest odległość posadowienia oczyszczalni ścieków od budynków ?

Usytuowanie oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami prawa należy do obowiązku projektantów branży sanitarnej, my jako producent nie określamy tych wymagań i nie odpowiadamy za ich usytuowanie w terenie. Znajomość ustawy Prawo Budowlane i wszystkich rozporządzeń z nim powiązanych należy do obowiązku uprawnionego projektanta. Z mojej strony mogę przesłać jedynie stosowne rozporządzenie, które stanowi źródło informacji odnośnie prawidłowego usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wycinkami dotyczącymi oczyszczalni. Nie jest to pełen zakres wiedzy w tym temacie, każdorazowo należy rozpatrzyć wszystkie zapisy rozporządzenia i norm w nim powołanych.