Szanowni Państwo,

Jesteśmy na rynku od ponad 25 lat i współpracujemy z wieloma podmiotami również z Państwem. Celem działalności Ecol-Unicon jest poprawa jakości środowiska wodnego. Ochrona tego środowiska jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol-Unicon, to nie tylko realizacja celów biznesowych – to Sztuka Ochrony Wód.

DZIŚ chcielibyśmy zapewnić Państwa, że również Ochrona Państwa Danych Osobowych jest dla nas niezmiernie istotna.

Z uwagi na fakt, iż od 25 maja 2018 roku zastosowanie ma już Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail:

iodo@ecol-unicon.com

lub pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych / Ecol-Unicon sp. z o.o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę Ecol-Unicon;
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez spółkę Ecol-Unicon samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce Ecol-Unicon

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie artykuł 6 ust. 1 lit. b), c) i f Rozporządzenia RODO:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, dochodzenia roszczeń, marketing bezpośredni

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. spółkom Grupy Ecol* i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 3. zewnętrznym podmiotom w zakresie dochodzenia roszczeń,
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę Ecol-Unicon do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres na jaki została udzielona zgoda.
 5. do czasu cofnięcia zgody

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Ecol-Unicon sp. z o.o. korzystaj z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 • profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies.

Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 

*Przez spółki Grupy Ecol rozumiemy spółki powiązane właścicielsko z Ecol-Unicon Sp. z o.o, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://ecol-group.com/kontakt/