• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków BIOFIT

Budowa nowych osiedli oddalonych od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, rozwój infrastruktury towarzyszącej dróg, powstawanie ośrodków turystycznych w miejscach wcześniej niezamieszkałych i ogólny rozwój przestrzenny infrastruktury sprawiają, że budowa nowych, bardzo długich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przestaje być opłacalna, ze względu na wysokie koszty inwestycyjne. Rozwiązaniem jest budowa lokalnych oczyszczalni ścieków BIOFIT, które służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz komunalnych.

Zastosowanie Oczyszczalni Biologicznej:

 • Osiedla mieszkaniowe
 • Małe miejscowości
 • Szkoły
 • Zakłady pracy
 • Domy wczasowe
 • Obiekty usługowe
 • Obiekty przyautostradowe

Zalety Oczyszczalni Biologicznej ścieków

 • Krótki czas realizacji dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych Ecol-Unicon.
 • Nieskomplikowana modułowa budowa – łatwość adaptacji do warunków terenowych.
 • Łatwość obsługi i konserwacji.
 • Energooszczędność (przepływ grawitacyjny – brak pomp tłoczących ścieki).
 • Niskie koszty eksploatacji (ilość urządzeń mechanicznych ograniczona do minimum).
 • Odporność na nierównomierności przepływu.
 • Monitoring BUMERANG (jeden dla wszystkich obiektów), który zapewnia pełną informację o pracy urządzeń i optymalizację kosztów eksploatacji.

 

Oczyszczalnie biologiczne BIOFIT – Budowa

Oczyszczalnia BIOFIT została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi ATV A135 i składa się z następujących elementów:

 • osadnika wstępnego,
 • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym,
 • komory klarowania,
 • komory instalacyjnej.

Oczyszczalnia biologiczna ścieków

Korpus oczyszczalni stanowią zamknięte zbiorniki posadowione pod powierzchnią terenu. Ogranicza to emisję odorów. Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a niekiedy także z innych materiałów (np. polimerobetonu).

 

 

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków – Sposób Działania

Proces oczyszczania w oczyszczalniach BIOFIT składa się z dwóch faz: oczyszczania mechanicznego i oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadniku wstępnym. Wykorzystuje procesy sedymentacji i flotacji osadu. Osadniki zostały zaprojektowane tak, aby zniwelować nierównomierność dopływu ścieków. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym. Powietrze wtłaczane jest do reaktora za pomocą agregatów napowietrzających. W procesie biologicznym wytwarzany jest osad nadmierny, zatrzymywany w komorze klarowania, a następnie zawracany do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki wypływające z komory klarowania nie wymagają dodatkowego układu podczyszczającego i mogą być odprowadzane bezpośrednio do odbiornika.

Przepływ ścieków przez oczyszczalnię odbywa się w sposób grawitacyjny, co ogranicza zużycie energii.

 

Obsługa i eksploatacja Oczyszczalni

Użytkowanie oczyszczalni BIOFIT nie wymaga stałej obsługi, wystarczy jedynie dokonywać kontroli urządzeń napowietrzających oraz usuwać osady z osadnika wstępnego (1–6 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni). Zastosowanie monitoringu BUMERANG pozwala na prowadzenie zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń oczyszczalni, co zmniejsza koszty eksploatacji.

Efekty Oczyszczalni Ścieków

Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym pokazują, że przeciętne wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej na odpływie kształtują się znacznie poniżej wielkości wymaganych w § 17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW – NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE?

 •  1.  Czy między osadnikiem wstępnym a reaktorem biologicznym i między reaktorem a     osadnikiem wtórnym jest wymagany spadek na przewodzie kanalizacyjnym ?

  Przepływ pomiędzy kolejnymi komorami technologicznymi oczyszczalni ścieków BIOFIT odbywa się grawitacyjnie, zatem przepływ wymuszany jest poprzez spowodowanie różnicy wysokości zwierciadła ścieków w kolejnych komorach, uzyskuję się to dzięki zastosowaniu spadków pomiędzy wylotem komory pierwszej a wlotem komory kolejnej. Przy odległości 0,5 m (minimalna odległość) pomiędzy kolejnymi komorami stosujemy spadek 1 cm.

  2.  Jak wygląda eksploatacja oczyszczalni? Czy często należy usuwać osady z osadnika wstępnego ?

  Wszystkie kontrole i czynności serwisowe są opisane w harmonogramie czynności serwisowych (przekazywany na etapie zamówienia), które dzielą się na przeglądy bieżące (średnio 1 raz na 2 tygodnie), przeglądy miesięczne i kwartalne. W okresie gwarancyjnym wymagane jest dokonywanie 3 przeglądów serwisowych w roku, realizowanych przez Ecol-Unicon lub autoryzowany Serwis Ecol-Unicon.

  Dodatkowo eksploatator zobowiązany jest do zlecania poboru próbek oraz wykonania badań fizykochemicznych składu ścieku oczyszczonego i surowego do Akredytowanego Laboratorium  zgodnie z Pozwoleniem Wodnoprawnym wydanym na wprowadzenie ścieku oczyszczonego do środowiska. Standardowo objętość magazynowania osadu jest zaprojektowana tak, żeby wywóz osadów nie był wymagany częściej niż 4 razy w roku – poziom osadu w osadnikach należy monitorować w czasie wykonywania bieżących przeglądów. Zaleca się zastosowanie instalacji alarmowych EU-AL O do ciągłego monitorowania poziomu osadu.

 • 3.  Jak często należy wymieniać kostki w reaktorze biologicznym?

  Wymiana kostek stanowiących wypełnienie złoża biologicznego nie jest wymagana w przypadku właściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków BIOFIT. Konieczność czyszczenia lub wymiany wypełnienia złoża biologicznego może zachodzić w przypadku zaniedbań w eksploatacji – najczęstszym powodem zanieczyszczenia wypełnienia złoża biologicznego jest nieopróżnianie osadników wstępnych, w takich przypadkach części stałe mogą przedostać się do reaktora biologicznego i spowodować ich zanieczyszczenie, które powoduje nierównomierne rozprowadzenie powietrza w objętości ścieków reaktora biologicznego, skutkiem końcowym może być nie uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni.

 • 4.  Czy w osadniku wstępnym (np. na przegrodzie PEHD) zatrzymywane są skratki, jakieś lżejsze zanieczyszczenia pływające – nie opadające na dno, itp.. Czy przed całym układem trzeba projektować jakieś dodatkowe elementy zatrzymujące takie zanieczyszczenia – kraty, kosze na skratki?

  W oczyszczalniach BIOFIT standardowo nie są stosowane dodatkowe urządzenia służące do wstępnego oczyszczania mechanicznego ścieków surowych. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadnikach wstępnych, gdzie wykorzystywane są zjawiska sedymentacji i flotacji dzięki zastosowaniu odpowiednich objętości tych komór. Zarówno otwory lub rury łączące dwie komory osadnika wstępnego jak i zasyfonowany odpływ z drugiej komory osadnika wstępnego powodują, że w komorach osadnika zatrzymywane są również cząstki stałe i tłuszcze o mniejszej gęstości niż ścieki. Na indywidualne zapytanie Klienta możliwe jest zastosowanie dodatkowych urządzeń do oczyszczania mechanicznego, takich jak kraty i sita.

 • 5.  Jaką dodatkową aparaturę pomiarową można zainstalować w oczyszczalniach BIOFIT? W jaki sposób można optymalizować pracę oczyszczalni?

  W oczyszczalniach BIOFIT opcjonalnie można zastosować: sondy poziomu osadu w osadnikach wstępnych, które informują o osiągnięciu maksymalnego poziomu osadu, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji oczyszczalni; sondy stężenia tlenu rozpuszczonego w reaktorach biologicznych, które pozwalają na optymalizację zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania ścieków (ścieki napowietrzane są jedynie w momencie osiągnięcia dolnej granicy stężenia tlenu niezbędnego do prawidłowego oczyszczania ścieków); przepływomierze na odpływie z oczyszczalni, które pozwalają na wyznaczenie objętości oczyszczonych ścieków. Na indywidualne zapytanie możliwe jest wyposażenie oczyszczalni w inne czujniki i sondy.

 • 6.  Jak jest zorganizowany dopływ powietrza do studni instalacyjnej i dmuchaw?

  Powietrze doprowadzane jest do studni instalacyjnej za pomocą kominków wentylacyjnych zamontowanych na pokrywie studni instalacyjnej.

 • 7.  Czy ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT można wprowadzać do gruntu i na jakich prawach?

  Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach BIOFIT spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Odprowadzanie ścieków do środowiska wymaga uzyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zgonie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 8.  Czy można dodać stopień chemiczny do oczyszczalni BIOFIT?

  Tak, w przypadku, gdy konieczne jest usuwanie fosforu można dodatkowo zastosować stopień chemiczny.

 • 9.  Dlaczego dodatkowo za osadnikiem wstępnym projektuje się zbiornik retencyjny (MOP) ?

  Oczyszczalnie ścieków stosowane przy obiektach drogowych typu MOP są każdorazowo indywidualnie projektowane, objętość osadników wstępnych jest dobierana w taki sposób, aby zapewnić prawidłową pracę również w przypadku odbioru ścieków z punktów zrzutu ścieków z autokarów i kamperów. Reaktor biologiczny jest elementem wymagającym optymalnego doboru, dlatego prawidłową pracę osiąga się poprzez wyrównanie dużych nierównomierności dzięki zastosowaniu zbiorników retencyjnych z podnośnikiem mamutowym.

 • 10.  Jaką metodą przeprowadza się obliczenia oczyszczalni czy jest to ATV A281?

  Norma ATV A281 odnosi się do oczyszczalni opartych na technologii złóż biologicznych zraszanych i obrotowych, oczyszczalnie ścieków BIOFIT wykorzystują złoża biologiczne stale zanurzone. Dobór i wymiarowanie oczyszczalni ścieków BIOFIT jest zbieżne z ogólnymi postanowieniami normy, jednak szczegółowe zasady wymiarowania oczyszczalni wynikają z know-how producenta, które wynika z prowadzonych badań i zdobytego doświadczenia, potwierdzonego wieloma skutecznymi realizacjami.  

 • 11.  Dobór na podstawie wiarygodnych danych dotyczy istniejących obiektów?

  Przedstawione w prezentacji źródła danych odnoszą się do projektów oczyszczalni ścieków pochodzących z istniejących obiektów. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla nowych obiektów należy korzystać ze źródeł literaturowych i danych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. W przypadku projektowania oczyszczalni ścieków dla obiektów nietypowych należy sprawdzić więcej niż jedno źródło danych.

 • 12.  Czy również jest możliwość stosowania zbiorników z polimerobetonu?

  Tak, jest możliwość zastosowania zbiorników z polimerobetonu, jednak stosowane studnie zbudowane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonane z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki Φ1000 – Φ1200) oraz posiadające Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2017/0291 (Φ1500 – Φ3000) z powodzeniem sprawdzają się w obiektach oczyszczalni ścieków BIOFIT.

 • 13.  Czy wprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

  Tak, przy odprowadzaniu ścieków o objętości większej niż 5 m3/d – zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie Prawo Wodne.

 • 14.  Jaka jest odległość posadowienia oczyszczalni ścieków od budynków ?

  Usytuowanie oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami prawa należy do obowiązku projektantów branży sanitarnej, my jako producent nie określamy tych wymagań i nie odpowiadamy za ich usytuowanie w terenie. Znajomość ustawy Prawo Budowlane i wszystkich rozporządzeń z nim powiązanych należy do obowiązku uprawnionego projektanta. Z mojej strony mogę przesłać jedynie stosowne rozporządzenie, które stanowi źródło informacji odnośnie prawidłowego usytuowania obiektów oczyszczalni ścieków wraz z wycinkami dotyczącymi oczyszczalni. Nie jest to pełen zakres wiedzy w tym temacie, każdorazowo należy rozpatrzyć wszystkie zapisy rozporządzenia i norm w nim powołanych.

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni biologicznej BIO-FIT

RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość Parametry zasilania
BZT5 Zog Nog Pog Średniodobowa
ilość ścieków dopływających
Qd
Zajmowana powierzchnia Moc Napięcie
[kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [kg P/d] [m3/d] [m2] [kW] [V]
5 0,3 0,35 0,06 0,009 0,5 50 0,20 230
10 0,6 0,70 0,12 0,018 1 50
20 1,2 1,40 0,24 0,036 2 55 0,30
40 2,4 2,80 0,48 0,072 4 65 0,60
50 3,0 3,50 0,60 0,090 5 65
75 4,5 5,25 0,90 0,135 7,5 90 1,10 400
100 6,0 7,00 1,20 0,180 10 90
130 7,8 9,10 1,56 0,234 13 125 1,85
150 9,0 10,50 1,80 0,270 15 135 2,20
170 10,2 11,90 2,04 0,306 17 135
225 13,5 15,75 2,70 0,405 22,5 145
300 18,0 21,00 3,60 0,540 30 220 4,40
340 20,4 23,80 4,08 0,612 34 220
450 27,0 31,50 5,40 0,810 45 230


Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

 

Oczyszczalnie biologiczne – Karta produktu 

 

Folder elektroniczny