• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Zapytanie

Budowa

Typoszereg oczyszczalni BIOSBR zbudowany jest z prefabrykowanych żelbetowych zbiorników Ecol-Unicon, dobranych zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Towarzystwa Techniki Ściekowej ATV-DVWK A131 oraz A210. Standardowy ciąg technologiczny oczyszczalni zawiera:

I. Część mechaniczną:

 • sito pionowe w przepompowni ścieków,
 • sitopiaskownik – zintegrowane urządzenie do automatycznego usuwania skratek i piasku, zintegrowane z płuczką piasku,
 • kratę automatyczną w punkcie zlewnym ścieków dowożonych.

II. Część biologiczną, wspólną dla ścieków dopływających kanalizacją sanitarną oraz ścieków dowożonych:

 • przepompownię ścieków surowych,
 • wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego BIOSBR.

III. Część osadową:

 • zbiornik magazynowania i stabilizacji osadu (opcjonalnie),
 • prasę odwadniającą śrubowo-talerzową,
 • system magazynowania i dozowania wapna do stabilizacji osadu (opcjonalnie),
 • system transportu osadu.

biosbr

Zalety

 • Krótki czas realizacji (montaż zbiorników z prefabrykowanych elementów).
 • Trwałość zastosowanych materiałów i urządzeń.
 • Zwarta konstrukcja i niewielka powierzchnia zabudowy.
 • Mała liczba obiektów technologicznych – proces oczyszczania odbywa się jednym reaktorze.
 • Odporność oczyszczalni na bardzo małe obciążenie.
 • Niskie koszty eksploatacji, serwisu i obsługi oraz oszczędność energii elektrycznej.
 • Duża odporność na przeciążenia zanieczyszczeniami oraz nierównomierności dopływu ścieków.
 • Bardzo prosty i czytelny układ sterowania, umożliwiający dostosowanie oczyszczalni do aktualnych potrzeb.
 • Stabilny i niski indeks osadu.
 • Monitoring BUMERANG (jeden dla wszystkich obiektów), któryzapewnia pełną informację o pracy urządzeń i optymalizację kosztów eksploatacji.

 

Działanie

W oczyszczalniach typu BIOSBR stosuje się procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się poprzez cedzenie na sicie pionowym. Tak oczyszczone ścieki, wraz ze ściekami dowożonymi, trafiają do przepompowni ścieków surowych. Stąd kierowane są do kolejnej fazy oczyszczania mechanicznego, zachodzącej na sitopiaskowniku. Podczyszczone mechanicznie ścieki odprowadzane są do przepompowni pośredniej, a dalej tłoczone są do reaktora SBR. W reaktorze tym odbywa się pełne oczyszczanie biologiczne, w kilku następujących po sobie i regulowanych automatycznie fazach – napowietrzania, sedymentacji, dekantacji i pauzy. Po zakończeniu cyklu pracy, reaktor rozpoczyna kolejny cykl. Proces napowietrzania oraz mieszania ścieków w rektorze realizowany jest przy pomocy dyfuzorów rurowych, rozmieszczonych równomiernie na powierzchni dna. Osad nadmierny jest usuwany z reaktora przy pomocy pomp i kierowany do zbiornika magazynowania osadu, skąd przepompowuje się go do prasy śrubowo-talerzowej.

 

Efekty

Zastosowany w reaktorach oczyszczalni BIOSBR proces oczyszczania ścieków, oparty na biologicznym oczyszczaniu ścieków z zastosowaniem niskoobciążonego osadu czynnego, pozwala na pełną redukcję substancji organicznych, zawiesin oraz związków biogennych, takich jak związki azotu i fosforu. Ścieki oczyszczone spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. poz. 1800 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także w Dyrektywie Unijnej 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

 

Zastosowanie

 • Małe i średnie miejscowości
 • Dzielnice miast

Obsługa i eksploatacja

Praca oczyszczalni jest całkowicie zautomatyzowana i kontrolowana dzięki zastosowaniu monitoringu BUMERANG. Eksploatacja ogranicza się jedynie do przeglądów okresowych.

image5

Przykład zagospodarowania powierzchni oczyszczalni ścieków BIOSBR

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni BIOSBR

 

RLM

Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość Parametry zasilania ciągu technologicznego
BZT5 ChZT Zog Nog Pog Średniodobowa
ilość ścieków
dopływających
Qd
Zajmowana powierzchnia
terenu
Moc zainstalowana Zużycie energii
[kg/d] [kg/d] [kg/d] [kg/d] [kg/d] [m3/d] [m2] [kW] [kWh/d]
500 30,0 60,0 25,0 3,8 0,8 50 1250 7,5 50
1000 60,0 120,0 50,0 7,5 1,5 100 1650 9 75
1500 90,0 180,0 75,0 11,3 22,5 150 1950 10 105
2000 120,0 240,0 100,0 15,0 3,0 200 2150 15 130
2500 150,0 300,0 125,0 18,8 3,8 250 2300 19 190
3000 180,0 360,0 200,0 30,0 4,5 300 2700 24 230
5000 300,0 600,0 250,0 45,0 7,5 500 2900 31 330
10 000 600,0 1200,0 500,0 90,0 15,0 1000 3900 60 660

Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.