Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości nowoczesnych urządzeń i rozwiązań dla infrastruktury sieci komunalnych. Mamy gotowe rozwiązania do zarządzania wodami opadowymi, które wykorzystują procesy:

  • podczyszczania z wykorzystaniem technologii separacji zawiesin (osadniki poziome OS, osadniki wirowe EOW) oraz separacji substancji ropopochodnych (separatory lamelowe ESL, separatory koalescencyjne ESK)
  • retencjonowania w zbiornikach otwartych lub podziemnych (zbiorniki HYDROZONE)
  • rozsączania (wielofunkcyjne zbiorniki HYDROZONE)
  • zagospodarowania, do celów komunalnych lub p.poż., płukania kanałów, podlewania, fontann itp. (wielofunkcyjne zbiorniki HYDROZONE)