Specjalizujemy się w produkcji wysokiej jakości nowoczesnych urządzeń i rozwiązań dla infrastruktury sieci komunalnych. Mamy gotowe rozwiązania do zarządzania wodami opadowymi, które wykorzystują procesy:

podczyszczania z wykorzystaniem technologii separacji zawiesin (osadniki poziome OS, osadniki wirowe EOW) oraz separacji substancji ropopochodnych (separatory lamelowe ESL, separatory koalescencyjne ESK)