Separatory Koalescencyjne

Separatory koalescencyjne to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni.

Separatory mają szczelny betonowy korpus (studnie Ø1000–3000 lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego), zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora, stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe, o klasach A15, B125, C250 i D400.

Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego.

Korpus separatora może być również wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD (szczegóły na kartach katalogowych separatorów).

Separatory Ecol-Unicon należą do oddzielaczy klasy I, zgodnie z normą PN-EN 858, oraz mają oznakowanie CE.

separatory sklep online

 Separacja Zawiesin – Współpraca Separatorów z Osadnikiem

Ścieki zawierające wysokie stężenie zawiesiny powinny być podczyszczane w osadniku. Ecol-Unicon oferuje separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem w dwóch konfiguracjach:

 • zintegrowanej z osadnikiem,
 • z osadnikiem w osobnym zbiorniku.

 Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczonych ścieków technologicznych lub wód opadowych, przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w ściekach dopływających (Osadniki). Zalecenia doboru osadnika (zgodne z normą PN-EN 858-2) według obciążenia hydraulicznego separatora przedstawiono w tabeli.

Tab. Pojemność osadników

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego Minimalna pojemność
osadnika
[dm3]
Żadna – kondensat nie wymagana
Mała – ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
– wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych
100 · NS */ƒd
Średnia – stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
– place do mycia autobusów
– ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
– elektrownie, zakłady mechaniczne
200 · NS **/ƒd
Wysoka – urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
– place do mycia samochodów ciężarowych
300 · NS **/ƒd
– automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe 300 · NS ***/ƒd
* Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
** Minimalna pojemność osadników 600 dm3
*** Minimalna pojemność osadników 5000 dm3
ƒd – współczynnik gęstości (Tab. 6)

Separatory Substancji Ropopochodnych

Sposób Działania – Koalescencja

W wysokosprawnych separatorach koalescencyjnych oddzielanie zanieczyszczeń ropopochodnych następuje dzięki zjawisku grawitacyjnego rozdziału olejów i wody, które dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencji .Zawiesina mineralna zawarta w ściekach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Konstrukcja separatora zapewnia uspokojenie przepływu zanieczyszczonych wód oraz jednoczesne wymuszanie rozdziału strumienia ścieków na substancje ropopochodne (magazynowane w separatorze) i wodę. Lżejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne wypływają na powierzchnię, gdzie gromadzą się, tworząc warstwę. Niewielkie krople oleju mineralnego, które nie mają odpowiedniej siły wyporu, w trakcie przepływu przez materiał koalescencyjny łączą się w większe krople (koalescencja), co ułatwia ich rozdział grawitacyjny. Zatopiony wylot uniemożliwia wydostanie się odseparowanych zanieczyszczeń do odbiornika.

Separator koalescencyjny

Separator koalescencyjny ESK

Separatory Koalescencyjne ESK – Rodzaje

Separatory koalescencyjne ze względu na szerokie zastosowanie, dostępne są wersjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb wynikających z warunków instalacji.

Do standardowego wyposażenia urządzenia należy kolumna do separacji koalescencyjnej wraz z instalacją odcinającą odpływ ścieków po przekroczeniu dopuszczalnej pojemności magazynowania oleju w separatorze. Zadaniem zamknięcia pływakowego na odpływie jest również zabezpieczenie zgromadzonych substancji ropopochodnych przed wymywaniem do odpływu.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wyróżniają się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Rury wlotowe i wylotowe wewnątrz separatora ESK-E wykonane są ze stali nierdzewnej (urządzenie przeznaczone dla energetyki).

Dane techniczne separatorów koalescencyjnych znajdują się w kartach katalogowych (ESK, ESK-H, ESK-B II, ESK-BH, ESK-BH II ).

 

Separacja zawiesin – współpraca separatorów koalescencyjnych z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Osadnik może występować samodzielnie (Osadniki) lub jako zintegrowany z separatorem koalescencyjnym, w którym osadnik znajduje się poniżej kolumny koalescencyjnej – typowe oznaczenie H (np. ESK-H, ESK-BH, itp.). Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem ESK-H

Separator substancji ropopochodnych

Osadnik poziomy OS współpracujący z separatorem koalescencyjnym ESK

 

monitoring smartsep

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do separatora inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Separatory koalescencyjne w systemach przelewowych z regulatorami

Zastosowanie regulatorów umożliwia skuteczną ochronę podczyszczalni wód opadowych przed przeciążeniem wynikającym z przyjęcia spływów nawalnych. Systemy przelewowe opracowane przez Ecol-Unicon są dobierane indywidualnie i składają się z:

 • studzienki rozdziału z regulatorem przepływu dostosowanym do przepustowości urządzeń podczyszczających
 • studzienki połączeniowej
 • przelewu zewnętrznego o średnicy i spadku dostosowanym do przyjęcia maksymalnych spływów deszczowych.

W przypadku układów podczyszczających, przed którymi zainstalowana została komora rozdziału z regulatorem przepływu i rurociągiem by-passowym, istotne jest, aby komora umożliwiała prawidłowy rozdział ścieków. Przepływ nominalny ze zlewni (Qnom) powinien być w całości oczyszczony, natomiast przy dopływie maksymalnym ze zlewni (Qmax) separator powinien być chroniony przed przeciążeniem hydraulicznym. Właściwie dobrany regulator przepływu zapewnia uzyskanie Qreg = Qnom w dwóch punktach A i B.

Wysokość dna rury by-passowej (lub położenie górnej krawędzi przelewowej) powinna znajdować się na rzędnej HHA, co zapewnia, że przepływ kierowany na układ podczyszczania będzie wynosić Qreg. Wraz ze wzrostem dopływu ścieków, wzrasta poziom piętrzenia do wysokości H = HB i przez regulator kierowany jest przepływ mniejszy od Qreg, co zabezpiecza urządzenia przed przeciążeniem hydraulicznym. Przepływ o natężeniu większym od Qreg kierowany jest do rurociągu by-passowego.

Separatory koalescencyjne z regulacją przepływu

Separatory koalescencyjne ESK – Zalety

 • Oddzielacz klasy I zgodnie z normą PN-EN 858
 • Wysoka sprawność, potwierdzona badaniami, których wyniki zostały zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną
 • Oznakowanie CE
 • Rozwiązania techniczne optymalnie dostosowane do warunków zlewni i odbiornika
 • Możliwość konfiguracji zestawów koalescencyjnych w zbiornikach retencyjnych dostosowanych do każdej wielkości przepływu
 • Zbiorniki żelbetowe klasy C35/45 lub wyższej przetestowane w każdych warunkach, zapewniające trwałość i szczelność przez wiele lat
 • Łatwość montażu i eksploatacji
 • Możliwość podłączenia urządzenia do poboru próbek
 • Możliwość zastosowania urządzenia alarmowego lub podłączenia do systemu zarządzania wodami opadowymi Bumerang
 • Możliwość posadowienia na różnych głębokościach poprzez zastosowanie płyt redukcyjnych i / lub kominów .
 • Możliwość posadowienia w terenie najazdowym
 • Każdy separator może być dostarczony w korpusie z tworzywa sztucznego (klasa wytrzymałości wg PN-EN ISO 9969:2008)
 • Zastosowanie różnego rodzaju materiałów i zabezpieczeń, w zależności od jakości dopływających ścieków i potrzeb Klienta
 • Automatyczne zamknięcie pływakowe na odpływie, opcjonalnie – zamknięcie pływakowe na dopływie

 

certyfikat EPD

 

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD typu III podkreśla najwyższe standardy ekologiczne naszych produktów. Jako pierwsza firma w branży wod-kan, Ecol-Unicon gwarantuje produkty o niezrównanej jakości i odpowiedzialności wobec środowiska, spełniając tym samym wymagania norm EN 15804 oraz ISO 14025.

 

 

ZASTOSOWANIE SEPARATORÓW KOALESCENCYJNYCH

Separatory substancji ropopochodnych instaluje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – miejskich, drogowych i obiektowych.

Najczęściej stosuje się je przy:

 • Zlewnie o mniejszych przepływach ścieków i zlewnie silniej zanieczyszczone charakteryzujące się wysokim stopniem rozproszenia zanieczyszczeń w ściekach surowych. Np. warsztaty, myjnie samochodowe, stacje paliw, bazy transportowe, zakłady przemysłowe, mniejsze parkingi, mosty, tereny kolejowe, energetyka. Dla zlewni większych stosowany na przepływy nominalne w układach z przelewem zewnętrznym.
 • Zlewnie o zmiennych przepływach, charakteryzujące się zróżnicowanym obciążeniem przepływu ścieków, np. zlewnie miejskie, parkingi, place manewrowe, tereny przemysłowe, drogi i autostrady. W tych przypadkach, szczególnie przy większych zlewniach, zaleca się wymiennie stosować technologię lamelową ze względu na korzystniejszą krzywą sprawności w szerszym zakresie przepływu.

 

Tab. Rodzaje technologii separacji substancji ropopochodnych

Technologia Typ Efektywność przy przepł. Qnom* Przepływ burzowy przez urządzenie Qmax Charakter zlewni Zastosowanie
koalescencyjny ESK < 2 mg/dm3 Nie
(tylko przelewem
zewnętrznym)
Zlewnie mniejsze
i zlewnie charakteryzujące
się wysokim stopniem
rozproszenia
zanieczyszczeń
w ściekach surowych.
Zlewnie o mniejszych przepływach ścieków, a przy
tym silniej zanieczyszczonych. Np. warsztaty, myjnie
samochodowe, stacje paliw, bazy transportowe, zakłady
przemysłowe, mniejsze parkingi, mosty, tereny kolejowe,
energetyka. Dla zlewni większych stosowany na przepływy
nominalne w układach z przelewem zewnętrznym.
koalescencyjny
z by-passem
ESK-B < 2 mg/dm3 10-krotny
Qnom(NS)
Zlewnie charakteryzujące
się zróżnicowanym
obciążeniem przepływu
ścieków.
Zlewnie o zmiennych przepływach. Np. zlewnie miejskie,
parkingi, place manewrowe, tereny przemysłowe, drogi
i autostrady. W tych przypadkach, szczególnie przy
większych zlewniach, zaleca się wymiennie stosować
technologię lamelową ze względu na korzystniejszą
krzywą sprawności w szerszym zakresie przepływu
* Wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858