Separatory tłuszczu służą do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi wytwarzanymi przez przemysł spożywczy i zakłady gastronomiczne.

Na podstawie normy PN-EN 1825, za tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego uważa się tłuszcze i oleje roślinne oraz zwierzęce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o tendencji do zmydlania.

ZALETY

  • prosta budowa urządzenia
  • łatwa eksploatacja z poziomu terenu
  • możliwość montażu w terenie najazdowym

TYPY SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Problemy te wynikają z faktu, iż tłuszcz nie jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje się w niej w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek. Separatory tłuszczu EST służą do oddzielania tłuszczy spożywczych ze ścieków sanitarnych w procesie flotacji.

Ścieki dopływające do separatora tłuszczu zanieczyszczone zawierające wysokie stężenie zawiesiny należy podczyścić w osadniku. Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczanych ścieków, przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w dopływających ściekach. Osadnik może występować samodzielnie lub być zintegrowany z separatorem tłuszczu EST-H.

Zaletą urządzeń zintegrowanych w jednym korpusie w stosunku do układu osadnik + separator, oprócz oszczędności miejsca niezbędnego do zamontowania, jest szybszy i prostszy montaż.

Sprawdź jak dobrać separator tłuszczu z osadnikiem?

BUDOWA

Separatory tłuszczu mają szczelny korpus wykonany z betonu lub żelbetu. Na wlocie i wylocie urządzenia umieszczone są deflektory, które wymuszają odpowiedni przepływ w urządzeniu.

Dostęp eksploatacyjny do wewnątrz urządzenia zapewniają włazy umieszczone na pokrywie, których klasę należy dobrać w zależności od lokalizacji urządzenia. Przy umiejscowieniu w terenie najezdnym (droga, parking, plac manewrowy itp.) należy zastosować włazy typu ciężkiego klasy D400.

Dzięki wysokiej odporności chemicznej betonu, spełniającej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powłok wewnętrznych.

Do podłączenia kanałów wlotowych i wylotowych stosowane są przejścia szczelne. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi osadnika. W większości urządzeń istnieje możliwość zmiany kierunku wlot-wylot oraz możliwe jest podłączenie do urządzenia kilku wlotów.

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia instalacji alarmowej wyposażonej w czujniki warstwy osadu oraz tłuszczu.

MONTAŻ

Separator powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym. Dla uniknięcia gromadzenia się tłuszczu, rury dopływowe do urządzenia powinny być ułożone ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Pompownię należy zlokalizować poniżej urządzeń podczyszczających.

Do separatora tłuszczu nie należy wprowadzać ścieków bytowych, deszczowych oraz ścieków zawierających substancje ropopochodne.

Urządzenia należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewniony był dogodny dojazd sprzętu potrzebnego do usunięcia zdeponowanych w nich zanieczyszczeń oraz możliwe było wykonanie czynności eksploatacyjnych.

EKSPLOATACJA

Eksploatacja separatorów polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia. Częstotliwość czyszczenia urządzenia uzależniona jest od ilości dopływających ścieków oraz ich charakteru (stężenia tłuszczu i zawiesiny łatwoopodającej). Zalecana częstość kontroli i usuwania zanieczyszczeń wynosi raz na dwa tygodnie.

Kontrola separatora obejmuje:

  • wizualną ocenę stanu technicznego elementów;
  • sprawdzenie ilości zgromadzonego tłuszczu oraz warstwy osadu (również w urządzeniach bez części osadowej).

Bieżące czynności nie wymagają schodzenia do wnętrza zbiorników – mogą być prowadzane z poziomu terenu. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.

monitoring smartsep

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do separatora inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Zobacz w sklepie Ecol-shop.

Zastosowanie:

  • restauracje
  • stołówki
  • masarnie
  • mleczarnie

Karta informacyjna 

Folder elektroniczny