Separatory tłuszczu – skuteczne podczyszczanie ścieków dla przemysłu spożywczego i zakładów gastronomicznych

Separatory tłuszczu służą do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi. Najczęściej takie ścieki wytwarzane są przez przemysł spożywczy i zakłady gastronomiczne. Norma PN-EN 1825 określa, że tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego obejmują tłuszcze i oleje roślinne oraz zwierzęce, które są nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie. Separatory tłuszczu mają za zadanie zatrzymywać te substancje, by do sieci trafiły wyłącznie bezpieczne, niezanieczyszczone ścieki.

Spis Treści

 

Separatory tłuszczu – korzyści stosowania:

 • zapobiegają zanieczyszczeniu ścieków w gastronomii
 • pozwalają uniknąć zablokowania rur kanalizacyjnych
 • ograniczają procesy korozji metalowych elementów instalacji, poprzez oczyszczony z tłuszczu ściek
 • dzięki ich zastosowaniu w instalacji kanalizacyjnej nie występują procesy gnilne, a gazy takie jak metan i siarkowodór nie wydzielają się
 • separatory mają szczelny betonowy korpus, zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia
 • separatory tłuszczu są proste w eksploatacji z poziomu terenu
 • można montować je w terenie najazdowym
 • posiadają oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej

 

Dodatkowe elementy separatora tłuszczów

 • Neutralizacja odorów z separatora tłuszczu

Aby pozbyć się przykrego zapachu z separatora zalecamy dobrać filtr podwłazowy. Neutralizatory ENPeco można dodać jako dodatkowy element w powyższej opcji konfiguracji produktu. Dostępne są dwa warianty wypełnienia: 5 (czas pracy do 2 lat) lub 10 (czas pracy do 4 lata).

 • Automatyczne informowanie o ilości zgromadzonych olei organicznych

W tym celu stosowane są instalacje alarmowe wyposażone w czujniki warstwy oleju, które informują o konieczności oczyszczania separatora. Dzięki temu można znacząco obniżyć koszty eksploatacji. 

 

 

Separatory tłuszczu – ZASTOSOWANIE

Zgodnie z polskim prawem, zakazane jest wprowadzanie do kanalizacji odpadów stałych, które mogą powodować obniżenie przepustowości rur, jak również odpadów płynnych niemieszających się z wodą. Regulacje na ten temat znajdziemy w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Lokale gastronomiczne zobligowane są do utylizacji oleju posmażalniczego i jego ewidencjonowania. Jako właściciel firmy w branży gastronomicznej ponosisz odpowiedzialność za to, by tłuszcze nie trafiały do kanalizacji wraz z pozostałymi ściekami.

Separatory tłuszczu stosuje się w:

 • restauracjach
 • barach szybkiej obsługi
 • stołówkach
 • masarniach
 • mleczarniach
 • kuchniach zbiorowego żywienia
 • obiektach przemysłu rolno-spożywczego

Jeśli prowadzisz restaurację, hotel lub przedsiębiorstwo związane z branżą żywieniową, posiadanie separatora tłuszczu jest Twoim obowiązkiem.

Zapytaj o Produkt

 

TYPY SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Wprowadzenie tłuszczu do systemów kanalizacyjnych powoduje szereg problemów eksploatacyjnych oraz wpływa negatywnie na pracę oczyszczalni ścieków. Problemy te wynikają z faktu, iż tłuszcz nie jest rozpuszczalny w wodzie, lecz znajduje się w niej w postaci trudno ulegających rozkładowi kleistych grudek. Separatory tłuszczu EST służą do oddzielania tłuszczy spożywczych ze ścieków sanitarnych w procesie flotacji. Flotacja jest procesem fizycznym, za pomocą którego wyodrębnia się substancje stałe lub ciekłe. Polega on na wprowadzeniu ścieków do zbiornika, w którym cząsteczki cięższe od wody opadają na dno, a te lżejsze od wody unoszą się na powierzchni. Właściwości powierzchniowo czynne substancji, takie jak tłuszcz, powodują, że cząsteczki te unoszą się na powierzchni i mogą być oddzielone od reszty ścieków.

Aby ograniczyć stężenie zawiesiny w ściekach dopływających do separatora tłuszczu należy wykorzystać osadnik. Projekt osadnika powinien uwzględniać warunki lokalizacyjne, rodzaj podczyszczanych ścieków, przepływy i zakładaną ilość zawiesiny w ściekach. Osadnik może być wykorzystany samodzielnie lub w połączeniu z separatorem tłuszczu EST-H. Urządzenia zintegrowane w jednym korpusie pozwalają oszczędzić miejsce oraz ich montaż jest szybszy i prostszy.

Sprawdź jak dobrać separator tłuszczu z osadnikiem?

 

SEPARATOR TŁUSZCZU – BUDOWA i MONTAŻ

Separatory tłuszczu montuje się w najbliższym otoczeniu restauracji, aby usunąć zanieczyszczenia organiczne wytwarzane przez tego typu obiekty. Należy je montować przed wszystkimi urządzeniami w układzie takimi jak np. pompownie. Dzięki temu istnieje możliwość wyłapania tłuszczy przed przedostaniem się ich do dalszej części układu. Separatory zapobiegają gromadzeniu się tłuszczu i złogów w kanalizacji i zapobiega zatykaniu jej przewodów. Montaż separatorów tłuszczu w restauracji przyczyni się do poprawy jakości wody w lokalnych ściekach i ochrony środowiska. Instalacja separatora ma również wymierne korzyści finansowe dla właściciela restauracji. Prawidłowa eksploatacja pomaga uniknąć wystąpieniu ewentualnych kar za zanieczyszczenie środowiska.

Separatory tłuszczu mają szczelny korpus wykonany z betonu lub żelbetu. Dostęp eksploatacyjny do wewnątrz urządzenia zapewniają włazy umieszczone na pokrywie, których klasę należy dobrać w zależności od lokalizacji urządzenia. Przy umiejscowieniu w terenie najezdnym (droga, parking, plac manewrowy itp.) należy zastosować włazy typu ciężkiego klasy D400. Dzięki wysokiej odporności chemicznej betonu, spełniającej wymagania norm PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz PN-EN 1825-1:2007, nie jest konieczne stosowanie powłok wewnętrznych. Istnieje możliwość podłączenia instalacji alarmowej wyposażonej w czujniki warstwy osadu oraz tłuszczu, co pozwoli zmniejszyć koszty eksploatacyjne oraz poprawić bezpieczeństwo ekologiczne.

Separator powinien być zasilany dopływem grawitacyjnym. Dla uniknięcia gromadzenia się tłuszczu, rury dopływowe do urządzenia powinny być ułożone ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Pompownię należy zlokalizować poniżej urządzeń podczyszczających. Do separatora tłuszczu nie należy wprowadzać ścieków bytowych, deszczowych oraz ścieków zawierających substancje ropopochodne. Urządzenia należy zlokalizować w taki sposób, aby zapewniony był dogodny dojazd sprzętu potrzebnego do usunięcia zdeponowanych w nich zanieczyszczeń oraz możliwe było wykonanie czynności eksploatacyjnych.

 

EKSPLOATACJA Separatorów tłuszczu – REGULARNY PRZEGLĄD I CZYSZCZENIE TO PODSTAWA

Eksploatacja separatorów polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia. Odpowiedzialność za kontrolę i serwis separatora tłuszczu spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Obowiązki te wynikają z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2101) oraz z zaleceń producenta separatora. Właściciel lub zarządca obiektu powinni regularnie kontrolować separator i usuwać z niego zanieczyszczenia. W celu ustalenia wymaganej częstotliwości czyszczenia separatora należy skonsultować się z producentem. Regularne czyszczenie separatora tłuszczu jest niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji. Częstotliwość czyszczenia urządzenia uzależniona jest od ilości dopływających ścieków oraz ich charakteru (stężenia tłuszczu i zawiesiny łatwoopodającej).  Zalecamy kontrolę i usuwanie zanieczyszczeń raz na dwa tygodnie.

Kontrola separatora obejmuje:

 • wizualną ocenę stanu technicznego elementów;
 • sprawdzenie ilości zgromadzonego tłuszczu oraz warstwy osadu (również w urządzeniach bez części osadowej).

Bieżące czynności nie wymagają schodzenia do wnętrza zbiorników – mogą być prowadzane z poziomu terenu. Usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń powinno być wykonywane przez koncesjonowaną firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczeń oraz posiadającą odpowiednie zezwolenia.  

 

Monitoring do separatorów

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do separatora inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

monitoring smartsep

Zapytaj o monitoring SMARTSEP – dowiedz się więcej

 

Skontaktuj Się z Nami!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze separatora
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

 

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Jak często czyścić separatory tłuszczu w gastronomii?

Separatory tłuszczu – kiedy je stosować?

Intensywne kontrole restauracji i hoteli. Jak uniknąć kar za złą eksploatację separatorów tłuszczu?

 
 
 

Karta informacyjna 

Folder elektroniczny

Formularz pobrania książki serwisowej separatorów