Monitoring oraz zdalne sterowanie urządzeniami zainstalowanymi w sieci kanalizacyjnej to nieodłączne elementy nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, umożliwiające ekonomiczne i sprawne zarządzanie eksploatacją. Wynika to przede wszystkim z potrzeby ograniczenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez skrócenie czasu reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

Co wyróżnia nasze instalacje alarmowe EU-AL?

Instalacje alarmowe EU-AL oparte są na sygnalizatorach, które przy użyciu czujników umożliwiają ciągłą kontrolę stanu wybranych parametrów urządzeń wodno-ściekowych. Stosuje się je zarówno w obiektach pojedynczych jak i sieciowych.

Poszczególne elementy i akcesoria wchodzące w skład instalacji alarmowej EU-AL należy dobierać indywidualnie:

 • sygnalizator – rodzaj zasilania oraz opcja modułu GSM
 • konfiguracja czujników – zgodnie z monitorowanym parametrem.

Sygnalizatory przetwarzają sygnał przychodzący z czujników umieszczonych wewnątrz urządzeń wodno-ściekowych oraz umożliwiają kontrolę lub wizualizację ich parametrów, poprzez:

 • diody umieszczone w panelu głównym
 • oprogramowanie PC – połączenie: komputer–sygnalizator przez kabel USB
 • wiadomości SMS (sygnalizator z modułem GSM)

 Instalacje alarmowe EU-AL zapewniają:

 • jednoczesne monitorowanie do trzech czujników,
 • kontrolę stanu wyłącznika krańcowego (sygnalizator z modułem GSM),
 • wyjścia bezpotencjałowe,
 • wbudowany sygnalizator akustyczny
 • pamięć flash przechowującą konfigurację systemu oraz historię zdarzeń (sygnalizator z modułem GSM)
 • program konfiguracyjny na komputery PC (sygnalizator z modułem GSM)
 • trzy wersje językowe oprogramowania: polską, angielską i rosyjską (sygnalizator z modułem GSM).
 

Odczytywanie i przekazywanie danych realizowane jest za pomocą czujników zainstalowanych wewnątrz urządzeń wodno-ściekowych. Czujniki stosowane przez  Ecol-Unicon są odporne na agresywne działanie ścieków. Mogą być montowane w strefach zagrożonych wybuchem z obwodami iskrobezpiecznymi.

Zestawienie czujników zamieszczono w tab. 1.

 • Czujnik przepełnienia informuje o przekroczeniu ustalonej przez eksploatatora wysokości zwierciadła cieczy i tym samym zabezpiecza przed przelaniem ścieków z urządzenia. Stosowany jest najczęściej w separatorach, osadnikach oraz zbiornikach bezodpływowych. Przykładowy sposób umieszczenia czujnika w urządzeniu przedstawiono na rys. 4.
 • Czujnik warstwy substancji ropopochodnych/tłuszczu informuje o przekroczeniu ustalonej przez eksploatatora poziomu warstwy oleju/tłuszczu w separatorach (rys. 4).
 • Czujnik warstwy osadu informuje o przekroczeniu ustalonego przez eksploatatora poziomu osadu w zbiorniku (rys. 5).
 • Czujnik krańcowy służy do przekazania informacji o otwarciu włazu lub zamknięciu śluzy (powiadomienie SMS).

Opcjonalnie można zastosować niezależną instalację wyposażoną we własny sygnalizator i czujnik detekcji gazów, służącą do powiadamiania o wysokim stężeniu gazów niebezpiecznych (metan, siarkowodór i in.) w urządzeniu.

bumerang3

 

 

 

Instalacje alarmowe EU-AL znajdują zastosowanie w separatorach i osadnikach – zarówno w obiektach pojedynczych jak i sieciowych.

Systemy alarmowe są niezwykle ważne dla efektywnego i niezawodne działania separatorów substancji ropopochodnych/oleju oraz osadników. Układ wyzwala odpowiedni alarm w momencie gdy osiągnięty zostanie zadany poziom substancji ropopochodnych/oleju zgromadzonych w separatorze, osadu w części osadowej czy wody. Dzięki temu eksploatator z wyprzedzeniem pozyskuje informację, o konieczności opróżnienia separatora lub osadnika eliminując tym samym ryzyko przepełnienia.

Instalacje alarmowe dostarczane są w komplecie z urządzeniami produkcji Ecol-Unicon, ale mogą one współpracować z innymi obiektami sieci kanalizacyjnej. Oferowane systemy są elastyczne, dobierane zgodnie z oczekiwaniami klienta.

 

Tab. Konfiguracje sygnalizatorów EU-AL

Funkcjonalność EU-AL EU-AL-GSM EU-ALB-GSM
Zasilanie 230V x x  
Zasilanie awaryjne x x  
Zasilanie bateryjne     x
Dodatkowe zasilanie solarne x x  
SMS/monitoring EU-AL   x x
Oprogramowanie PC   x x
Czujnik przepełnienia x x x
Czujnik warstwy oleju/tłuszczu x x x
Czujnik grubości warstwy osadu x x x
Czujnik krańcowy otwarcia włazu   x x

bumerang4

Karty katalogowe sygnalizatorów

 

Karty katalogowe czujników

 

Dokumentacja techniczno-ruchowa

 

Skrócona instrukcja montażu

 

Program do konfiguracji alarmów