Regulatory przepływu – skutecznie zapobiegaj podtopieniom i powodziom

Z uwagi na częste występowanie deszczy nawalnych szczególnego znaczenia nabiera prawidłowa regulacja odprowadzenia wód z sieci kanalizacji deszczowych i innych cieków wodnych. Niezastosowanie odpowiednich rozwiązań może skutkować ryzykiem wystąpienia powodzi, podtopienia kanalizacji, cofki, skażenia odbiorników ścieków i wód deszczowych itp. Aby zapobiegać podobnym zagrożeniom, Ecol-Unicon oferuje regulatory przepływu wykonane z PEHD.

Regulatory są alternatywą dla skomplikowanych układów zasuw i zaworów wymagających obsługi ręcznej lub automatycznej. Współpracując ze zbiornikami, zapewniają wyrównanie fali spływu oraz ograniczają przepływy maksymalne, łagodząc w ten sposób uderzenia hydrauliczne. Zastosowanie regulatorów pozwala również na przyłączanie nowych zlewni do istniejących kolektorów miejskich bez ryzyka ich przeciążenia.

SPIS TREŚCI

.

REGULATORY PRZEPŁYWU TYPY

Na podstawie sposobu montażu regulatorów przepływu wyróżniamy typy:

Typy regulatorów przepływu

REGULATORY STOŻKOWO-WIROWE

  

 
REGULATORY PIONOWE

  

.

REGULATOR PRZEPŁYWU – KORZYŚCI STOSOWANIA

 • prosta i kompaktowa budowa zapewniająca bezawaryjną pracę,
 • samooczyszczanie regulatora ogranicza do minimum czynności konserwacyjne i serwisowe,
 • brak elementów i części ruchomych ograniczające ryzyko awarii,
 • brak konieczności doprowadzenia i podłączenia zasilania elektrycznego ograniczające koszty eksploatacji,
 • wykonanie materiałowe z PEHD – trwałość i żywotność
 • alternatywne i tańsze rozwiązanie dla skomplikowanych urządzeń dławiących np. elementy regulowane automatycznie
 • swobodne przepuszczanie niewielkich zanieczyszczeń stałych
 • osiągnięcie wymaganego przepływu w dwóch punktach pracy, zapewnia: szybkie opróżnienie zbiorników retencyjnych zmniejszenie wymaganej pojemność zbiorników retencyjnych o ok. 20–30%
 • możliwość zastosowania w systemach przelewowych układu podczyszczania wód opadowych

 

.

ZASADA DZIAŁANIA REGULATORÓW STOŻKOWYCH I PIONOWYCH:

Efekt dławienia w regulatorach uzyskiwany jest poprzez zwiększenie oporów przepływu. Jednym ze sposobów uzyskania takiego efektu jest wymuszenie przepływu wirowego lub skrzyżowanie dwóch strug medium. Intensywność dławienia zależy od ciśnienia cieczy wpływającej do urządzenia. Początkowo, gdy napływ jest niewielki, dławienie nie występuje i ciecz przepływa swobodnie. W miarę wzrostu napływu medium przepływ swobodny ulega samoistnemu zdławieniu.

W regulatorze stożkowym i pionowym wzrastające ciśnienie słupa cieczy powoduje zamknięcie powietrza w górnej części komory wirowej. Powietrze staje się źródłem dodatkowych oporów, a energia potencjalna cieczy zostaje zamieniona w energię wiru. W ten sposób powstaje efekt dławiący. Efekt ten odpowiada zastosowaniu zwężki o przekroju kilkukrotnie mniejszym od przekroju regulatora.

W normalnych warunkach współczynnik wydatku µ dla kryzy o określonej wielkości otworu jest stały, natomiast dla regulatorów wartość ta zmienia się wraz ze zmianą wartości ciśnienia cieczy wpływającej, od wartości początkowej µ’ do wartości µ”.

Regulator rozpoczyna pracę przy µ= µ’. W początkowym stadium przepływu wirowego współczynnik µ zmienia się do wartości charakterystycznej µ”. Dalej przepływ odbywa się wg charakterystyki narastającej – dławiącej. W miarę obniżania wysokości ciśnienia przepływ zmniejsza się wg charakterystyki opadającej (Rys.2). Gdy powietrze uwięzione w regulatorze znajdzie ujście, przepływ wzrasta. Następuje gwałtowny powrót do charakterystyki podstawowej (µ= µ’) – w tym momencie występuje tzw. samooczyszczanie się regulatora. Proces ten dokonuje się w każdym cyklu pracy regulatora, co zapewnia jego bezawaryjne działanie. Maksymalny przepływ (Qmax) jest osiągany dwukrotnie, a średni przepływ przez regulator (Qśr) odpowiada 80-90% przepływu maksymalnego.

Regulatory stożkowe zapewniają, że wymagany przepływ zostaje osiągnięty w dwóch punktach pracy, co umożliwia budowę systemu by-passowego dla urządzeń oraz optymalizację pojemności zbiornika retencyjnego.

regulatory przepływu

.

ZASTOSOWANIE REGULATORÓW PRZEPŁYWU

 • Zbiorniki retencyjne,
 • Studnie kanalizacyjne,
 • Sieć kanalizacji deszczowej.

 

.

DOBÓR REGULATORA PRZEPŁYWU

Regulatory, dobierane indywidualnie do charakteru zlewni, stosowane są w kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i na małych ciekach wodnych. Wykorzystując zdolności retencyjne sieci kanalizacyjnych, zapobiegają zalaniu terenów zurbanizowanych i zabezpieczają urządzenia podczyszczające (np. komunalne oczyszczalnie ścieków) przed przeciążeniami hydraulicznymi.

Do doboru urządzenia konieczne są parametry:

 • Q – nominalne natężenie odpływu z regulatora [l/s],
 • hmax – maksymalne piętrzenie przed regulatorem [m],
 • DN – średnica przewodu odpływowego [mm]
 • wielkość komory, w której będzie montowany regulator – długość i szerokość lub średnica, wysokość komory [m]