Formularz zgłoszeniowy


Rodzaj zgłoszenia

Rodzaj urządzenia

Dane kontaktowe

Więcej danych kontaktowych


(dostępne na tabliczce znamionowej)

(w protokole uruchomienia)

Miejsce instalacji urządzenia

Więcej o miejscu instalacji 

Uwagi:

W przypadku zgłoszenia awarii, przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej ekipa serwisowa może zażądać okazania prowadzonej na bieżąco Książki Eksploatacji lub innej dokumentacji obsługi urządzenia, świadczącej o jego właściwym użytkowaniu.

Podczas wizyty serwisu, Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do podpisania protokołów z wykonanych czynności serwisowych.

W przypadku kiedy po wykonaniu prac serwisowych Zgłaszający nie zapewni obecności osoby uprawnionej do odbioru tych prac, Wykonawca podpisze jednostronnie Protokół Prac Serwisowych, którego zapisy Zgłaszający uznaje za ostateczne i odstępuje od ich podważenia

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zgłaszający zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą 950zł netto za przyjazd ekipy serwisowej.

Jako nieuzasadnione wezwanie serwisu traktowane jest:

  •  wezwanie do awarii powstałej z winy Użytkownika na skutek eksploatacji obiektu niezgodnie z instrukcją obsługi DTR, kartą gwarancyjną lub działania czynników zewnętrznych;
  • wezwanie do wszystkich awarii powstałych po upływie okresu gwarancyjnego, które mogą być usunięte samodzielnie przez obsługę obiektu na podstawie ogólnej wiedzy technicznej i wiadomości zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia.