Program FEnIKS – Inwestuj w przyszłość z zielonymi rozwiązaniami

Program FEnIKS: Dofinansowanie projektów infrastrukturalnych i środowiskowych. Zrealizuj swoje inwestycje dzięki wsparciu finansowemu. Poprawa infrastruktury i ochrona środowiska w jednym.

Spis Treści

.

  Czym jest program FEnIKS?

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) jest nowym programem, który zastępuje dwa wcześniejsze programy, tj. Infrastrukturę i Środowisko realizowane w poprzednich perspektywach finansowych. Głównym celem tego programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez inwestowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 

  Cel programu FEnIKS

Program FEnIKS ma na celu osiągnięcie kilku kluczowych aspektów:

 • Adaptacja do zmian klimatu – poprzez inwestycje w projekty zwiększające odporność na skutki zmian klimatycznych, takie jak przeciwdziałanie powodziom, ochrona przed suszami, budowa infrastruktury przeciwpowodziowej oraz monitorowanie pogodowe.
 • Ochrona środowiska naturalnego – wspierając projekty rewitalizacji obszarów ekologicznych, ochrony różnorodności biologicznej, modernizacji oczyszczalni ścieków, wprowadzanie zrównoważonych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami oraz ochronę i przywracanie siedlisk przyrodniczych.
 • Efektywność energetyczna – poprzez finansowanie projektów związanych z termomodernizacją budynków, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wdrażaniem energooszczędnych technologii oraz rozwijaniem inteligentnych systemów zarządzania energią.
 • Innowacje ekologiczne – wspierając przedsiębiorstwa w realizacji projektów związanych z elektromobilnością, odzyskiwaniem energii, zastosowaniem materiałów ekologicznych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych w celu optymalizacji procesów ekologicznych.

 

  Priorytety w programie FEnIKS

Chociaż program łącznie przewiduje aż VIII priorytetów, pod kątem gospodarki wodno-ściekowej ważne są dwa pierwsze, których budżet to aż 9 750 000 000 EUR, czyli niemal 46 000 000 000 złotych!

Priorytet I: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności

W ramach priorytetu I programu FEnIKS, który jest finansowany z Funduszu Spójności, skoncentrowano się na wsparciu sektorów energetyki i środowiska. Obejmuje on następujące dziedziny:

 • Efektywność energetyczna: Program FEnIKS wspiera projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej w różnych sektorach, takich jak budynki, infrastruktura publiczna, transport czy przemysł. Dofinansowanie może obejmować modernizację systemów oświetleniowych, izolację termiczną budynków, wdrażanie nowych technologii energetycznych itp.
 • Odnawialne źródła energii: Program FEnIKS wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna czy biomasa. Projekty związane z budową elektrowni słonecznych, farm wiatrowych, instalacją kolektorów słonecznych czy biogazowni mogą otrzymać dofinansowanie.
 • Gospodarka wodno-ściekowa: Program FEnIKS wspiera projekty związane z infrastrukturą wodno-ściekową, takie jak budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody, systemów retencji wodnej itp. Celem jest poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrona środowiska wodnego.

Priorytet II: Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

W ramach priorytetu II programu FEnIKS, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), skupia się się na wsparciu sektorów energetyki i środowiska. Obejmuje on następujące dziedziny:

 • Infrastruktura transportowa: Program FEnIKS wspiera projekty związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury transportowej, w tym dróg, autostrad, kolei, transportu miejskiego itp. Dofinansowanie może obejmować projekty zwiększające efektywność transportu, poprawiające bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną oraz wpływające na redukcję emisji zanieczyszczeń.
 • Rewitalizacja terenów zurbanizowanych: Program FEnIKS wspiera projekty rewitalizacji terenów zurbanizowanych, które mają na celu przekształcenie obszarów poprzemysłowych, zdegradowanych terenów miejskich czy obszarów poprzemysłowych w nowoczesne, zrównoważone przestrzenie. Dofinansowanie może obejmować projekty związane z rekultywacją, modernizacją infrastruktury społecznej i komunalnej, rewitalizacją historycznych budynków itp.
 • Zielona infrastruktura: Program FEnIKS wspiera projekty związane z tworzeniem i ochroną zielonej infrastruktury, takiej jak parki, tereny rekreacyjne, ogrody miejskie, szlaki rowerowe czy miejsca odpoczynku. Dofinansowanie może obejmować projekty związane z tworzeniem nowych przestrzeni zielonych, rewitalizacją istniejących obszarów oraz ochroną i zachowaniem różnorodności biologicznej.

Wszystkie projekty realizowane w ramach priorytetów I i II programu FEnIKS muszą spełniać określone kryteria i przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji oraz poprawy warunków życia i środowiska naturalnego.

 

  Kto może się ubiegać o otrzymanie dofinansowań z I i II priorytetu programu FEnIKS?

Instytucje i firmy, które mogą się ubiegać o otrzymanie dofinansowania z I i II priorytetu programu FEnIKS, to między innymi:

 • Gminy i województwa: Dofinansowanie dla samorządów terytorialnych, umożliwiające rozwój infrastruktury, modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ochronę środowiska.
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne: Wsparcie dla sektora gospodarki wodno-ściekowej, umożliwiające inwestycje w rozbudowę infrastruktury, poprawę efektywności energetycznej oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
 • Inne jednostki sektora publicznego: Wsparcie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, które mogą realizować projekty z zakresu infrastruktury, energii odnawialnej, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatycznych.
 • Przedsiębiorcy: Program Feniks daje przedsiębiorcom możliwość realizacji innowacyjnych projektów przy wsparciu Ecol-Unicon. W ramach programu, przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z rozwiązań takich jak innowacyjne systemy monitoringu i zarządzania czy zbiorniki retencyjne bazujące na zielono-niebieska infrastrukturze, zapewniającej efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.
"FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027"
„FEnIKS – Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”

.

  Korzyści wynikające z programu FEnIKS

 • Dofinansowanie projektów nawet do 85% : program FEnIKS zapewnia możliwość uzyskania znacznego dofinansowania na realizację projektów. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju projektu, priorytetu oraz kwalifikowalnych wydatków. Szczegółowe informacje na temat poziomu dofinansowania można uzyskać w ramach poszczególnych konkursów ogłaszanych w ramach programu.
 • Zrównoważony rozwój: program FEnIKS promuje projekty zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i społeczność. Realizacja projektów związanych z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, ochroną wód, gospodarką odpadami czy zielono-niebieską infrastrukturą przyczynia się do poprawy stanu środowiska i zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.
 • Premie za wprowadzenie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury: w ramach programu FEnIKS istnieje możliwość otrzymania dodatkowych premii finansowych za wprowadzenie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury. Dotyczy to projektów mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej, retencję wody, ochronę przed skutkami suszy czy rekultywację terenów zdegradowanych.
 • Rozwój sektora energetycznego i środowiskowego: program FEnIKS stwarza możliwość rozwoju sektora energetycznego i środowiskowego poprzez wsparcie inwestycji w infrastrukturę, technologie ekologiczne, badania i rozwój oraz transfer wiedzy. Uczestnictwo w programie może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań, zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz ochrony i zachowania bioróżnorodności.

 

  W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie z programu FEnIKS, konieczne będzie przejść przez proces aplikacyjny i spełnić określone wymagania.

 • Zapoznanie się z zasadami programu. Pierwszym krokiem jest dokładne zapoznanie się z dokumentacją programu FEnIKS, w tym z programem operacyjnym i wytycznymi dotyczącymi konkursów. W dokumentacji znajdują się informacje na temat priorytetów, rodzajów projektów, kwalifikowalnych działań i wydatków, a także kryteriów oceny wniosków.
 • Wybór odpowiedniego konkursu. Program FEnIKS ogłasza konkursy, w ramach których przyjmowane są wnioski o dofinansowanie projektów. Należy śledzić terminy ogłaszania konkursów i wybrać ten, który najlepiej odpowiada charakterowi projektu. Pierwsze wnioski można zgłaszać już od 01.07.2023! 29 czerwca br. zostanie opublikowane ogłoszenie o pierwszym naborze wniosków inwestycyjnych w ramach Programu Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu i Środowiska (FEnIKS) na lata 2021-2020, Priorytet VIII Kultura. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia do 29 września br.
 • Przygotowanie wniosku. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie wymaga dokładnego przygotowania. Wnioskodawca powinien przedstawić informacje dotyczące celu projektu, opisać planowane działania, przewidywane efekty, harmonogram realizacji oraz budżet projektu. Wniosek powinien być zgodny z wytycznymi konkursowymi i uwzględniać wymogi formalne.
 • Złożenie wniosku. Po przygotowaniu wniosku należy go złożyć w odpowiednim terminie i formie określonym przez organizatora konkursu. Zazwyczaj wnioski są składane elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego systemu aplikacyjnego.
 • Ocena wniosków. Złożone wnioski są poddawane ocenie przez komisję konkursową. Wnioski są oceniane na podstawie określonych kryteriów, takich jak zgodność z priorytetami programu, jakość merytoryczna projektu, planowane efekty, zrównoważony rozwój, innowacyjność itp.
 • Przyznanie dofinansowania. Po zakończeniu procesu oceny wniosków, komisja konkursowa dokonuje wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie. Wybrane projekty są informowane o przyznaniu środków finansowych i podpisują umowę dotyczącą realizacji projektu.

Warto zaznaczyć, że powyższy opis stanowi ogólne wytyczne, a procedura aplikacyjna może się różnić w zależności od konkretnego konkursu i instytucji zarządzającej programem FEnIKS. W celu uzyskania dokładnych informacji i wsparcia w procesie aplikacyjnym zalecamy kontakt z odpowiednimi instytucjami lub punktami kontaktowymi programu FEnIKS.

 

 

  Jakie rozwiązania wpisujące się w założenia programu FEnIKS można zrealizować z Ecol-Unicon?

  HYDROZONE Benefit

 

 

Produkt HYDROZONE Benefit oferowany przez Ecol-Unicon doskonale wpisuje się w założenia programu FEnIKS, który skupia się na poprawie warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Jakie korzyści gwarantuje HYDROZONE Benefit?

 • Retencja i ochrona przed powodzią. Zbiornik retencyjny HYDROZONE Benefit jest innowacyjnym rozwiązaniem, które umożliwia skuteczne gromadzenie, retencjonowanie i późniejsze wykorzystanie wody opadowej. Dzięki temu produktowi możliwe jest zmniejszenie ryzyka powodziowego, co jest jednym z kluczowych aspektów programu FEnIKS, dotyczących ochrony przed skutkami zmian klimatycznych i poprawy odporności na ekstremalne zjawiska atmosferyczne.
 • Zrównoważone zarządzanie wodą. HYDROZONE Benefit wspiera zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez efektywne wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej. Dzięki temu można ograniczyć zużycie wody pitnej i zmniejszyć obciążenie sieci kanalizacyjnej. To z kolei jest zgodne z założeniami programu FEnIKS dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych.
 • Odporność na zmiany klimatyczne. W kontekście programu FEnIKS, HYDROZONE Benefit ma istotne znaczenie w poprawie odporności miast i obszarów miejskich na skutki zmian klimatycznych. Dzięki możliwości gromadzenia wody deszczowej i kontrolowania jej odprowadzania, produkt ten pomaga w lepszym zarządzaniu nadmiarem wody w czasie intensywnych opadów, minimalizując ryzyko powodzi i podtopień.
 • Zielono-niebieska infrastruktra. Zbiorniki HYDROZONE Benefit mają możliwość wykorzystania naturalnego podczyszczania hydrofitowego, stosując lokalną roślinność. Wykorzystanie choć części wód opadowych jest obligatoryjne. Instytucja finansująca wymaga mądrego podejścia do gospodarowania wodą deszczową, poprzez spowalniania odpływu i zastosowania zielono-niebieskiej infrastruktury. Ponadto, oczyszczalnia hydrofitowa to nie tylko atrakcyjne tereny zielone, ale też rozwiązanie retencyjne bazujące na naturze – co jest dodatkowo punktowane!

Więcej o zbiornikach HYDROZONE BENEFIT przeczytasz tutaj!

  Bumerang SMART

Rozwiązanie Bumerang SMART, oferowane przez Ecol-Unicon, doskonale wpisuje się w założenia programu FEnIKS, który promuje rozwój infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oto w jaki sposób produkt Bumerang SMART współgra z celami programu FEnIKS:

 • Monitorowanie i zarządzanie zasobami wodnymi. Bumerang SMART to zaawansowany system monitoringu i zarządzania zasobami wodnymi. Dzięki zaawansowanym technologiom i czujnikom, produkt umożliwia bieżące śledzenie i analizę parametrów wody, takich jak poziom, przepływ, jakość wody czy temperatura. Tego typu informacje są niezwykle istotne w efektywnym zarządzaniu zasobami wodnymi, co jest jednym z kluczowych aspektów programu FEnIKS.
 • Optymalizacja efektywności wodno-energetycznej. Bumerang SMART wspomaga optymalizację zużycia wody w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. Dzięki precyzyjnym pomiaram i analizom danych, produkt umożliwia identyfikację obszarów, w których można oszczędzać wodę, co jest zgodne z założeniami programu FEnIKS dotyczącymi efektywności i zrównoważonego zarządzania zasobami. Co ważne, Bumerang SMART to jedyne rozwiązanie, które umożliwia także zarządzanie wodą deszczową!
 • Ochrona przed awariami i skutkami ekstremalnych warunków atmosferycznych. Bumerang SMART umożliwia wczesne wykrywanie awarii i nieprawidłowości w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej. Dzięki systemowi alarmowemu i powiadomieniom, możliwa jest szybka reakcja i podjęcie odpowiednich działań naprawczych, co przyczynia się do minimalizacji skutków awarii i poprawy odporności infrastruktury na ekstremalne warunki atmosferyczne, zgodnie z założeniami programu FEnIKS.
 • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Bumerang SMART zapewnia dostęp do danych pomiarowych w czasie rzeczywistym poprzez intuicyjny panel sterowania i aplikację mobilną. Dzięki temu zarządcy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej mają pełną kontrolę nad danymi i mogą podejmować szybkie decyzje oparte na aktualnych informacjach. To wspiera skuteczne zarządzanie infrastrukturą i realizację celów programu FEnIKS.

System zarządzania Bumerang SMART oferowany przez Ecol-Unicon jest innowacyjnym rozwiązaniem, które doskonale odpowiada na potrzeby programu FEnIKS, dotyczącego rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej oraz poprawy odporności na zmiany klimatyczne.

Więcej o produkcie Bumerang SMART przeczytasz tutaj!

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze  rozwiązań Ecol-Unicon w projekcie związanym z programem FEnIKS, uzupełnij poniższy formularz, a nasz doradca techniczno-handlowy wkrótce się z Tobą skontaktuje!

 

  Formularz