• 1.  Jak dobrać osadnik poziomy OS?

  Korzystając z wykresu (Rys.), można wyznaczyć średnicę wewnętrzną Dw osadnika o przepływie poziomym dla wymaganego stopnia redukcji zawiesiny (sprawności) i obliczeniowego przepływu ścieków. Podana przybliżona sprawność dotyczy osadników o wlocie i wylocie umieszczonym w osi. W przypadku odchylenia przewodu wlotowego sprawność będzie mniejsza. Wykres opracowano, uwzględniając dane dotyczące stopnia redukcji zawiesiny ogólnej oraz kształt osadników OS.

  Rys. Sprawność osadników OS w zależności od przepływu ścieków

   

  W celu prawidłowego doboru osadnika poziomego należy:

  1. określić przepływ wymagający podczyszczenia oraz wymaganą skuteczność usuwania zawiesiny
  2. odczytać optymalną średnicę typoszeregu osadnika z wykresu (Rys. 2) lub wyliczyć indywidualnie wartość powierzchni osadnika Ap
  3. wyliczyć objętość czynną osadnika Vcz na podstawie dopływu maksymalnego do układu (zabezpieczenie urządzenia przed wypłukaniem zawiesiny).

  Mając wyliczone parametry, można dobrać osadnik poziomy z karty katalogowej lub indywidualnie korzystając z oferowanych studni i zbiorników (rozdział: Studnie i zbiorniki betonowe). Szczegółowy algorytm wyliczenia wartości Ap i Vcz:

   

   

   

 • 2.  Jak dobrać osadnik wirowy EOW?

  Doboru osadnika z odpowiedniego typoszeregu dokonuje się na podstawie dwóch parametrów:
  • przepustowości hydraulicznej urządzenia, która nie powinna być mniejsza niż przepływ maksymalny kierowany do urządzenia (Qmax zlewni)
  • sprawności usuwania zawiesin wymaganej dla przepływu nominalnego kierowanego do urządzenia (Qnom zlewni).
  Znając wartości przepływu ze zlewni Qmax i Qnom, można wstępnie dobrać osadnik z karty katalogowej przy zachowaniu zasady: Qmax zlewni < Qmax urządzenia. Osadniki wirowe EOW wykazują skuteczność usuwania zawiesiny na poziomie 80% dla przepływu nominalnego urządzenia Qnom (80%). W przypadku wymaganej innej skuteczności usuwania zawiesiny, urządzenie należy dobrać, korzystając z wykresu (Rys. 3), z którego można odczytać odpowiedni przepływ dla zadanej sprawności. Przykład: dla wymaganej sprawności 69% możliwy jest dwukrotny przepływ nominalny 2 x Qnom(80%) co oznacza możliwość doboru niższego modelu osadnika. wykres-eow  
 • 3.  Jak dobrać separator lamelowy i koalescencyjny?

  Dobór separatorów polega na dopasowaniu typoszeregu separatora z karty katalogowej do wartości wyliczonych przepływów ze zlewni (Qnom i Qmax) przy spełnieniu określonych warunków hydraulicznych. Wartość przepływu urządzenia Qnom urządzenia należy przyjąć równą lub wyższą od wyliczonych wartości przepływów ze zlewni.

  Warunki hydrauliczne określane są w zależności od typu separatorów i ich przeznaczenia:

  • separatory koalescencyjne (ESK, PSK II) stosowane do każdego rodzaju zlewni

  • separatory z możliwością przepływu burzowego (ESL, ESK‐B) stosowane do każdego rodzaju zlewni z wyłączeniem powierzchni szczelnych obiektów magazynowania i dystrybucji paliw

   

  • podczyszczalnie z indywidualnie zaprojektowanym przelewem

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz 1800) w przypadku zastosowania przelewu (odprowadzania części ścieków bez oczyszczania) urządzenie oczyszczające (osadnik i separator) powinno być zabezpieczone przed dopływem większym niż jego przepustowość nominalna. Typowymi rozwiązaniami gwarantującymi zabezpieczenie urządzeń przed przeciążeniem hydraulicznym są regulatory przepływu instalowane na wlocie do ciągu technologicznego. Zastosowanie tych urządzeń umożliwia spełnienie warunków Rozporządzenia.

  • separatory koalescencyjne dla podczyszczalni ścieków technologicznych

  Ścieki technologiczne zawierające substancje ropopochodne powstają głownie w obiektach takich jak myjnie samochodowe, warsztaty napraw. Oczyszczanie ścieków technologicznych powinno odbywać się w pełnym zakresie przepływów.

   

 • 4.  Jak dobrać separator tłuszczu?

  W przypadku ścieków dopływających do separatora tłuszczu zanieczyszczonych również zawiesiną należy zastosować separator z osadnikiem. Na podstawie posiadanej wartości nominalnej wielkości dopływu ścieków do separatora NS należy dobrać pojemność osadnika Vos.

  Tab. Dobór pojemności osadnika na podstawie wartości nominalnej wielkości dopływu ścieków NS w zależności od lokalizacji separatora tłuszczu

  Jeśli dwa lub kilka zaworów czerpalnych przewidziano tylko do celów czyszczenia i nie podłączono ich do żadnego elementu wyposażenia, to dla tych samych zaworów stosowane są wartości podane w tabeli: