17 listopada 2020

Minął rok od rozpoczęcia największej inwestycji w gminie Postomino, czyli od podpisania umowy na roboty budowlane dotyczące: „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Priorytetowa dla Gminy Postomino jak też samego Jarosławca i okolicznych miejscowości inwestycja postępuje z dużym zaangażowaniem. Ecol-Unicon jest generalnym wykonawcą tej inwestycji. Obecnie kontynuujemy roboty żelbetowe przy budowie nowych obiektów oczyszczalni tj. komory stabilizacji tlenowej oraz osadników wtórnych . Ponadto trwają zaawansowane prace przy budowie budynku odwodnienia i magazynowania osadu oraz punktu zlewnego ścieków dowożonych, jak również roboty ogólnobudowlane w budynku socjalno-technicznym.

Realizacja inwestycji znacząco poprawi jakość gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji Jarosławiec obejmującej miejscowości Jarosławiec, Rusinowo, Jezierzany, Łącko, Nacmierz. W ramach robót modernizacyjnych istotnie wzrośnie przepustowość oczyszczalni, co umożliwi rozwój sieci kanalizacji sanitarnej na tym terenie.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w Gminie Postomino ” nr POIS.02.03.00-00-0233/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Źródło: http://szept.postomino.pl/userfiles/file/2020/370.pdf