Separatory lamelowe – skutecznie oczyszczaj ścieki

Separatory lamelowe ESL-Z to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Przystosowane są do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, autostrady, bazy trzyportowe, myjnie samochodowe, wyloty miejskich kolektorów deszczowych) , co pozwala na zachowanie czystości otoczenia. Dla podniesienia efektywności działania zaleca się montaż osadnika przed separatorem.

Separator lamelowy

Separator lamelowy ESL-Z

Spis Treści

 

SEPARATOR LAMELOWY – KORZYŚCI STOSOWANIA:

 • W efekcie zastosowania separatora lamelowego ESL można uzyskać czystość odpływu na poziomie mniejszym niż 5 mg/dm3.
 • Separator lamelowy ESL-Z jest łatwy w montażu i konserwacji. To bardzo efektywne i proste w użyciu urządzenie. Może być stosowane w różnych warunkach. Jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań w ochronie środowiska.
 • Separatory Ecol-Unicon wykorzystują małe ilości energii, są energooszczędne.
 • Wysoce wydajne – są w stanie odseparować wiele rodzajów zanieczyszczeń, w tym substancje ciekłe, stałe i wytrącone.
 • Separatory Ecol-Unicon są wyposażone w systemy monitorowania i kontroli, które zapobiegają uszkodzeniom mechanicznym i zanieczyszczeniom. Zalecamy  podłączenie urządzenia do inteligentnego systemu zarządzania i monitoringu SMARTSEP, zintegrowanego z systemem Bumerang Smart.
 • Separatory Ecol-Unicon są relatywnie małe w porównaniu do tradycyjnych separatorów, dzięki czemu świetnie sprawdzają sięw ograniczonych przestrzeniach. Rozwiązania techniczne dostosowane są do warunków zlewni i odbiornika. Można je posadowić na różnych głębokościach, stosując płyty redukcyjne lub komin, jak i w terenie najezdnym.
 • Separatory Ecol-Unicon są wyposażone w wiele systemów bezpieczeństwa, które zapobiegają wyciekom i zagrożeniom dla środowiska wodnego. Nie ma ryzyka wypłukania substancji ropopochodnych przy przepływie maksymalnym (Qmax).
 • Posiadają wysoką sprawność potwierdzoną badaniami. Separatory zostały przebadane dla przepływów nominalnych i maksymalnych, są zgodne z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, posiadają oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.
 • Istnieje możliwość konfiguracji pakietów lamelowych w zbiornikach retencyjnych dostosowanych do każdej wielkości przepływu

 

certyfikat EPD

 

Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD typu III podkreśla najwyższe standardy ekologiczne naszych produktów. Jako pierwsza firma w branży wod-kan, Ecol-Unicon gwarantuje produkty o niezrównanej jakości i odpowiedzialności wobec środowiska, spełniając tym samym wymagania norm EN 15804 oraz ISO 14025.

 

ZASTOSOWANIE SEPARATORÓW LAMELOWYCH

Separatory substancji ropopochodnych instaluje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – miejskich, drogowych i obiektowych.

Najczęściej stosuje się je przy:

 • Zlewniach o większych przepływach ścieków, charakteryzujących się zróżnicowanym obciążeniem przepływu ścieków i ładunkiem zanieczyszczeń w ściekach surowych (zawiesina, substancje ropopochodne i inne), np. wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi i autostrady.

Tab. Rodzaje technologii separacji substancji ropopochodnych

Technologia Typ Efektywność przy przepł. Qnom* Przepływ burzowy przez urządzenie Qmax Charakter zlewni Zastosowanie
lamelowy ESL < 5 mg/dm3** 10-krotny
Qnom(NS)
Zlewnie większe
charakteryzujące
się zróżnicowanym
obciążeniem przepływu
ścieków i zróżnicowanym
ładunkiem zanieczyszczeń
w ściekach surowych
(zawiesina, substancje
ropopochodne i inne).
Zlewnie o większych przepływach ścieków. Np.
wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże
powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady
i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi
i autostrady.
* Wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858
** Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie ścieków zarówno dla przepływu nominalnego (maksymalna efektywność oczyszczania), jak i przepływów większych od nominalnych, gdzie efektywność oczyszczania zmniejsza się ze wzrostem przepływu (Rys. 1).

 

Zasada działania separatora lamelowego

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne wykorzystując procesy flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji. Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

 

Separacja zawiesin – współpraca separatora lamelowego z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Osadnik może występować samodzielnie (Osadnik) lub jako zintegrowany z separatorem lamelowym. Zintegrowany układ zmniejsza powierzchnię instalacji oczyszczającej, jednocześnie zapewniając wysoki stopień oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Osadnik zintegrowany z separatorem lamelowym może być produkowany w wersjach:

 • w jednym korpusie – ESL-ZH,

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

 

 • w jednym korpusie ESL-ZO

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

 

 • w dwóch korpusach – ESL-OW.

Separator lamelowy ESL-OW

Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczonych ścieków technologicznych lub wód opadowych, przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w ściekach dopływających (Osadniki). Zalecenia doboru osadnika (zgodne z normą PN-EN 858-2) według obciążenia hydraulicznego separatora przedstawiono w tabeli.

 

Pojemność osadników

Tab. Pojemność osadników

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego Minimalna pojemność
osadnika
[dm3]
Żadna – kondensat nie wymagana
Mała – ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
– wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych
100 · NS */ƒd
Średnia – stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
– place do mycia autobusów
– ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
– elektrownie, zakłady mechaniczne
200 · NS **/ƒd
Wysoka – urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
– place do mycia samochodów ciężarowych
300 · NS **/ƒd
– automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe 300 · NS ***/ƒd
* Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
** Minimalna pojemność osadników 600 dm3
*** Minimalna pojemność osadników 5000 dm3
ƒd – współczynnik gęstości (Tab. 6)

 

Separator lamelowy – BUDOWA

Separatory lamelowe, to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych, spływających z każdego rodzaju zlewni.

 • Separatory lamelowe mają szczelny betonowy korpus (studnie Ø1000–3000 lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego), zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora, stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe, o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania położenia pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw= 1000. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych), jak również podłączenie kilku wlotów.
 • Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego.
 • Korpus separatora może być również wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD (szczegóły na kartach katalogowych separatorów).
 • Pakiet lamelowy separatora jest elementem demontowalnym, wyposażonym w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na zewnątrz separatora.
 • Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Twoje urządzenie potrzebuje czyszczenia, przeglądu? Zamów ekipę serwisową! 

Zapytaj o serwis separatora

 

Monitoring do separatorów

Aby zmniejszyć koszty eksploatacyjne i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego, możesz podłączyć do separatora inteligentny system zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. System wyposażony jest w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

monitoring smartsep

 

Skontaktuj Się z Nami!

Skorzystaj z ponad 25-letniego doświadczenia i wsparcia projektowego inżynierów Ecol-Unicon.

 • Pomożemy w doborze separatora
 • Oferujemy wsparcie przy projektowaniu i przygotowaniu projektów i rysunków
 • Wesprzemy doświadczeniem konstruktorów i inżynierów sanitarnych

Sprawdź Nasze Wpisy Blogowe Na Temat Interesującego Cię Produktu!

Separatory substancji ropopochodnych z osadnikiem – kiedy stosować i jakie są alternatywy?

Separatory – Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Kiedy stosować separator koalescencyjny, a kiedy lamelowy?

 
 
 

Karty informacyjne 

Folder elektroniczny

Dokumenty odniesienia

Certyfikat EPD

Formularz pobrania książki serwisowej separatorów