Separatory  lamelowe

Separatory lamelowe ESL-Z  to urządzenia, których  konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie substancji ropopochodnych. Stosowany jest do oczyszczania ścieków miejskich, drogowych, obiektowych (np. drogi, parkingi, wyloty miejskich kolektorów deszczowych). Separator został przebadany dla przepływów nominalnych i maksymalnych, jest zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową Oceną Techniczną, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Separator lamelowy

Separator lamelowy ESL-Z

Parametry pracy:

Separator ESL-Z charakteryzują następujące parametry:

Qnom (NS) = 1,5 ÷ 210 dm3/s – przepływ nominalny

Qmax = 15 ÷ 2100 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie nominalnym.

Zalety separatorów lamelowych ESL-Z:

 • Wysoka sprawność, potwierdzona badaniami
 • Rozwiązania techniczne dostosowane do warunków zlewni i odbiornika.
 • Bezpieczeństwo – nie ma ryzyka wypłukania substancji ropopochodnych przy przepływie maksymalnym (Qmax).
 • Możliwość konfiguracji pakietów lamelowych w zbiornikach retencyjnych dostosowanych do każdej wielkości przepływu.
 • Łatwość montażu i eksploatacji.
 • Możliwość posadowienia na różnych głębokościach poprzez zastosowanie płyt redukcyjnych lub kominów.
 • Możliwość posadowienia w terenie najzadowym.

Zaleca się, aby urządzenie  wyposażyć w instalacje alarmową (instalacje alarmowe EU-AL) lub podłączyć do inteligentnego systemu zarządzania  i monitoringu Bumerang.

Zasada działania

Separatory lamelowe oddzielają substancje ropopochodne z wykorzystaniem procesów flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody płynące w systemie kanalizacji deszczowej wpływają do separatora przez komorę wlotową, której konstrukcja zapewnia uspokojenie przepływu i jednoczesne ukierunkowanie strumienia ścieków. Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielowarstwowego przepływu zanieczyszczonych wód przez pakiety lamelowe. Następnie oczyszczone ścieki trafiają do komory odpływowej, wyposażonej w zamknięcie zabezpieczające przed przelewaniem się do niej zawartości komory separacji w sytuacji podpiętrzenia ścieków w urządzeniu (spowodowanej np. podtopieniem separatora w wyniku cofki z odbiornika). Zastosowana technologia oddzielania substancji ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywanie łatwo sedymentujących zawiesin, gromadzonych na dnie komory separacji.

Separacja zawiesin – współpraca separatora lamelowego z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu.

Osadnik może występować samodzielnie (Osadniki) lub jako zintegrowany z separatorem lamelowym, produkowany w dwóch wersjach:

 • w jednym korpusie – ESL-ZH,

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

 • w jednym korpusie ESL-ZO

Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem

 • w dwóch korpusach – ESL-OW.

Separator lamelowy ESL-OW

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania z substancji ropopochodnych i zawiesin. Znajduje zastosowanie przede wszystkim na terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

BUDOWA

Separatory lamelowe, są to urządzenia, których konstrukcja umożliwia oddzielanie i zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych i roztopowych spływających z każdego rodzaju zlewni.

Separatory lamelowe mają szczelny betonowy korpus (studnie Ø1000–3000 lub wydzielona komora zbiornika retencyjnego), zazwyczaj niewymagający dodatkowego dociążenia. W zależności od lokalizacji separatora, stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe, o klasach A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania położenia pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. W przypadku dużego zagłębienia kanalizacji można zastosować płytę redukcyjną i komin z kręgów Dw = 1000. Wlot i wylot standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest jednak odchylenie osi wlotu i wylotu (szczegóły na kartach katalogowych), jak również podłączenie kilku wlotów.

Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W przypadku konieczności pompowania ścieków zaleca się lokalizację pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego.

Pakiet lamelowy separatora jest elementem demontowalnym, wyposażonym w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na zewnątrz separatora.

Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia.

Korpus separatora może być również wykonany z tworzywa sztucznego PE-HD (szczegóły na kartach katalogowych separatorów).

Dla zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy bezpieczeństwa ekologicznego istnieje możliwość podłączenia do separatora inteligentnego systemu zarządzania wodami opadowymi SMARTSEP. wyposażonej w czujniki warstwy osadu, oleju i przepełnienia. Bieżące monitorowanie pracy urządzenia minimalizuje potrzebę lokalnej kontroli obiektów oraz skraca czas reakcji służb technicznych w przypadku wystąpienia awarii.

monitoring smartsep

Zobacz w sklepie Ecol-shop.

Sposób zaprojektowania osadnika zależy od warunków lokalizacyjnych, rodzaju podczyszczonych ścieków technologicznych lub wód opadowych, przepływów oraz zakładanej ilości zawiesiny w ściekach dopływających (Osadniki). Zalecenia doboru osadnika (zgodne z normą PN-EN 858-2) według obciążenia hydraulicznego separatora przedstawiono w tabeli.

Tab.  Pojemność osadników

Przewidywana przykładowa ilość osadu kanalizacyjnego Minimalna pojemność
osadnika
[dm3]
Żadna – kondensat nie wymagana
Mała – ścieki technologiczne z określoną małą pojemnością osadu kanalizacyjnego
– wszystkie obszary zbierające wodę deszczową, gdzie występuje niewielka ilość mułu z ruchu ulicznego lub podobnych, tj. baseny spływowe na terenach zbiorników benzynowych i krytych stacjach benzynowych
100 · NS */ƒd
Średnia – stacje benzynowe, myjnie samochodowe ręczne, mycie części
– place do mycia autobusów
– ścieki z garaży i placów parkingowych pojazdów
– elektrownie, zakłady mechaniczne
200 · NS **/ƒd
Wysoka – urządzenia myjące dla pojazdów terenowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych
– place do mycia samochodów ciężarowych
300 · NS **/ƒd
– automatyczne myjnie samochodowe, tj. obracalne, przejazdowe 300 · NS ***/ƒd
* Nie dotyczy oddzielaczy mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami samochodowymi
** Minimalna pojemność osadników 600 dm3
*** Minimalna pojemność osadników 5000 dm3
ƒd – współczynnik gęstości

ZASTOSOWANIE SEPARATORÓW LAMELOWYCH

Separatory substancji ropopochodnych instaluje się w sieciach kanalizacji deszczowej jako urządzenia stanowiące jeden z elementów podczyszczania wód opadowych ze zlewni narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi – miejskich, drogowych i obiektowych.

Najczęściej stosuje się je przy:

 • Zlewnie o większych przepływach ścieków, charakteryzujące się zróżnicowanym obciążeniem przepływu ścieków i zróżnicowanym ładunkiem zanieczyszczeń w ściekach surowych (zawiesina, substancje ropopochodne i inne), Np. wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi i autostrady.

 

Tab. Rodzaje technologii separacji substancji ropopochodnych

Technologia Typ Efektywność przy przepł. Qnom* Przepływ burzowy przez urządzenie Qmax Charakter zlewni Zastosowanie
lamelowy ESL < 5 mg/dm3** 10-krotny
Qnom(NS)
Zlewnie większe
charakteryzujące
się zróżnicowanym
obciążeniem przepływu
ścieków i zróżnicowanym
ładunkiem zanieczyszczeń
w ściekach surowych
(zawiesina, substancje
ropopochodne i inne).
Zlewnie o większych przepływach ścieków. Np.
wyloty miejskich kolektorów deszczowych, duże
powierzchniowo parkingi i place manewrowe, zakłady
i tereny przemysłowe, centra logistyczne, lotniska, drogi
i autostrady.
* Wynik uzyskany podczas badania urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 858
** Separatory lamelowe umożliwiają oczyszczanie ścieków zarówno dla przepływu nominalnego (maksymalna efektywność oczyszczania), jak i przepływów większych od nominalnych, gdzie efektywność oczyszczania zmniejsza się ze wzrostem przepływu (Rys. 1).