15 października 2019

W dniu dzisiejszym Ecol-Unicon podpisał umowę na wykonanie projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu w gm. Postomino w systemie zaprojektuj i wybuduj” o wartości blisko 21 mln zł brutto. 

Opis projektu

Przedmiotem zamówienia są roboty projektowe i budowlane dla „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jarosławcu”. Zakres robót będzie realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO na lata 2014 – 2020 OŚ PRIORYTETOWA II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu Gminie Postomino".


Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Postomino przewiduje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie prac remontowych i naprawczych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń. Elementy robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy, nie powodując zakłóceń w jego pracy.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków zagwarantuje oczyszczanie ścieków zgodne z:

  • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. poz. 1800),
  • Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków miejskich (91/271/EEC).