• Opis
 • Zastosowanie
 • Specyfikacja
 • Do pobrania
 • Zapytanie
 • Realizacje

Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków BIOFIT

Budowa nowych osiedli oddalonych od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, rozwój infrastruktury towarzyszącej dróg, powstawanie ośrodków turystycznych w miejscach wcześniej niezamieszkałych i ogólny rozwój przestrzenny infrastruktury sprawiają, że budowa nowych, bardzo długich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przestaje być opłacalna, ze względu na wysokie koszty inwestycyjne. Rozwiązaniem jest budowa lokalnych oczyszczalni ścieków BIOFIT, które służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz komunalnych.

 

Oczyszczalnia BIOFIT - Budowa

Oczyszczalnia BIOFIT została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi ATV A135 i składa się z następujących elementów:

 • osadnika wstępnego,
 • bioreaktora ze stałym złożem zanurzonym,
 • komory klarowania,
 • komory instalacyjnej.

image1

Korpus oczyszczalni stanowią zamknięte zbiorniki posadowione pod powierzchnią terenu. Ogranicza to emisję odorów. Zbiorniki oczyszczalni wykonywane są z betonu klasy C 35/45, a niekiedy także z innych materiałów (np. polimerobetonu).

 

Zalety Oczyszczalni Biologicznej

 • Krótki czas realizacji dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych Ecol-Unicon.
 • Nieskomplikowana modułowa budowa – łatwość adaptacji do warunków terenowych.
 • Łatwość obsługi i konserwacji.
 • Energooszczędność (przepływ grawitacyjny – brak pomp tłoczących ścieki).
 • Niskie koszty eksploatacji (ilość urządzeń mechanicznych ograniczona do minimum).
 • Odporność na nierównomierności przepływu.
 • Monitoring BUMERANG (jeden dla wszystkich obiektów), który zapewnia pełną informację o pracy urządzeń i optymalizację kosztów eksploatacji.

 

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków - Sposób Działania

Proces oczyszczania w oczyszczalniach BIOFIT składa się z dwóch faz: oczyszczania mechanicznego i oczyszczania biologicznego. Oczyszczanie mechaniczne odbywa się w osadniku wstępnym. Wykorzystuje procesy sedymentacji i flotacji osadu. Osadniki zostały zaprojektowane tak, aby zniwelować nierównomierność dopływu ścieków. Oczyszczanie biologiczne odbywa się w komorze reaktora ze stałym, zanurzonym złożem biologicznym. Powietrze wtłaczane jest do reaktora za pomocą agregatów napowietrzających. W procesie biologicznym wytwarzany jest osad nadmierny, zatrzymywany w komorze klarowania, a następnie zawracany do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki wypływające z komory klarowania nie wymagają dodatkowego układu podczyszczającego i mogą być odprowadzane bezpośrednio do odbiornika.

Przepływ ścieków przez oczyszczalnię odbywa się w sposób grawitacyjny, co ogranicza zużycie energii.

 

 

Efekty Oczyszczania Ścieków

Doświadczenia eksploatacyjne oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym pokazują, że przeciętne wartości BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej na odpływie kształtują się znacznie poniżej wielkości wymaganych w § 17.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Zastosowanie Oczyszczalni Biologicznej:

 • Osiedla mieszkaniowe
 • Małe miejscowości
 • Szkoły
 • Zakłady pracy
 • Domy wczasowe
 • Obiekty usługowe
 • Obiekty przyautostradowe

Obsługa i eksploatacja Oczyszczalni

Użytkowanie oczyszczalni BIOFIT nie wymaga stałej obsługi, wystarczy jedynie dokonywać kontroli urządzeń napowietrzających oraz usuwać osady z osadnika wstępnego (1–6 razy w roku w zależności od wielkości oraz obciążenia oczyszczalni). Zastosowanie monitoringu BUMERANG pozwala na prowadzenie zdalnego nadzoru nad pracą urządzeń oczyszczalni, co zmniejsza koszty eksploatacji.

Tab. 1. Parametry technologiczne oczyszczalni biologicznej BIO-FIT

RLM Dopuszczalny ładunek ścieków Przepustowość Wielkość Parametry zasilania
BZT5 Zog Nog Pog Średniodobowa
ilość ścieków dopływających
Qd
Zajmowana powierzchnia Moc Napięcie
[kg O2/d] [kg/d] [kg N/d] [kg P/d] [m3/d] [m2] [kW] [V]
5 0,3 0,35 0,06 0,009 0,5 50 0,20 230
10 0,6 0,70 0,12 0,018 1 50
20 1,2 1,40 0,24 0,036 2 55 0,30
40 2,4 2,80 0,48 0,072 4 65 0,60
50 3,0 3,50 0,60 0,090 5 65
75 4,5 5,25 0,90 0,135 7,5 90 1,10 400
100 6,0 7,00 1,20 0,180 10 90
130 7,8 9,10 1,56 0,234 13 125 1,85
150 9,0 10,50 1,80 0,270 15 135 2,20
170 10,2 11,90 2,04 0,306 17 135
225 13,5 15,75 2,70 0,405 22,5 145
300 18,0 21,00 3,60 0,540 30 220 4,40
340 20,4 23,80 4,08 0,612 34 220
450 27,0 31,50 5,40 0,810 45 230


Istnieje możliwość dostosowania wielkości oczyszczalni do indywidualnych potrzeb użytkowników.

 

 

Oczyszczalnie biologiczne - Karta produktu 

 

Folder elektroniczny